Nu skapas solgläntor i Gropahålets tallklädda sanddyner

Denna vecka börjar arbetet med att öppna upp de trädklädda dynerna i Natura 2000-området Gropahålet. Syftet med åtgärderna är att få ned ljus och värme till marken, och gynna det speciella insektsliv som är knutet till öppna sanddyner.

Arbetet med att skapa gläntor och slänter kommer ske i flera steg. I det första steget kommer träden att avverkas och transporteras ut. Några träd får stanna kvar i området som död ved. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar.
Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder. De öppna sandmiljöerna värms upp av solen och många insekter kommer att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglar som trädlärka och fältpiplärka. Två områden med bergtall kommer också att röjas för att skapa öppna sandmiljöer.

Mer frågor?

Om ni har frågor, kontakta Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 1521 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se.

gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert

ny gropahål

De blåmarkerade områdena kommer att öppnas upp genom att tall och bergtall avverkas samtidigt som sandblottor skapas. I de orangemarkerade områdena har redan träden och stubbarna tagits bort och här röjer vi nu uppväxande tallplantor och skapar mer bar sand.

Nu grävs det i sanden i Haverdal

Tiotusentals kubikmeter sand silas när kampen mot vresrosen är i full gång i Haverdals naturreservat i Halland. Nu grävs vresrosen på stranden upp och både buskar och rötter silas bort. Arbetet med att få bort vresros i Haverdal är ett av de största projekten inom Sand Life och arbetet kommer ske på en mer än tre kilometer lång sträcka. Mest vresros finns i norra delen av naturreservatet, norr om Skintans mynning. Mer information om åtgärderna hittar du här.

– Det är viktigt att få med så mycket av rötterna som möjligt, varje litet rotskott kan ge upphov till en ny buske. Och därför lönar det sig att vara noggrann, berättar Magnus Nystrand, koordinator för åtgärder inom Sand Life i Halland.

Skötselåtgärderna kommer återställa den unika sanddynsmiljön längs stränderna i området och beräknas pågå under hösten och vintern.

Skö omr 3

20140929_130544

20141007_094141

Åtgärderna i Halland drar igång

Sand Life-projektet drar igång i Haverdals naturreservat

Det nya beslutet med tillhörande skötselplan för Haverdals naturreservat har nu vunnit laga kraft. Regeringen beslutade att avslå de inkomna överklagandena. Detta innebär att åtgärderna som planeras inom projektet Sand Life nu kan påbörjas och genomföras enligt planen.

Arbetet startar i norr

Inledningsvis kommer arbetet att starta i norra delen vid ”Båtabacken ”, och maskinerna kommer sedan att jobba sig söderut längs med stranden (i det rosamarkerade området på kartan). Fokus kommer till en början att ligga på åtgärder som att gräva vresros, skapa bar sand, gräva brandgator och att röja sly. Vresrosen kommer att grävas upp med rötterna och kommer sedan att skiljas från sand i ett trumsorteringsverk. Man sorterar då effektivt bort buskage med rotsystem och får tillbaka sanden som kan läggas tillbaka där buskaget stått. Sly och yngre träd som tränger ut mot stranden kommer till stor del att ryckas upp med rötterna de också, för att sedan köras bort eller eldas upp. Dessa åtgärder görs för att skapa ett öppet dynhedlandskap och motverka den igenväxning som pågår.

karta åtgärder haverdal 2014

Åtgärder även i andra reservat.

Bergtallavvecklingen har redan påbörjats på Hökafältet och kommer att fortsätta under vintern även i Tönnersa och i Haverdal. Åtgärder som vresrosgrävningHökafältet och Tönnersa under hösten. Under arbetet kommer maskiner att uppehålla sig i reservaten och rishögar och jordhögar kommer dyka upp intill ytorna där maskinerna jobbar. Upplag och högar med massor ligger naturligtvis bara tillfälligt och kommer så småningom att köras bort. Vissa rishögar kommer att eldas upp.

Information på plats

Vi kommer under arbetets gång att sätta upp skyltar som informerar besökande om vad som pågår och nya uppdaterade skyltar kommer att sättas upp efterhand.

Kontaktperson på länsstyrelsen i Halland för frågor om Sand Life:
Magnus Nystrand tel: 010-224 33 19
E-mail: magnus.nystrand@lansstyrelsen.se

Nya skyltar längs stränderna i Ängelholm visar var du får gå i dynerna

Längs kusten i Ängelholm, där Ängelholms strandskog ligger, har man tidigare informerat om att det är förbjudet att klättra i klitterna. Nu har Ängelholms kommun i samarbete med Sand Life och Stiftelsen Skånska Landskap gjort om skyltarna så att man kan vandra i klitterna inom Natura 2000-området Ängelholms strandskog, som omfattar naturreservatet.

I Ängelholms strandskog kan ett måttligt slitage från människor som rör sig i dynerna hjälpa till att skapa den mosaik av vegetation och bar sand som behövs medan det är viktigt att låta vegetationen stabilisera klitterna i de områden där bebyggelse ligger nära stranden och riskerar översvämning vid högvatten och stormar.

 

 

 

alla skyltar 682 1024

Naturvårdsbränning på Skedeås

Länsstyrelsen i Kalmar naturvårdsbrände i mitten på mars ett ca 3,5 ha hektar stort område på Natura 2000-området Skedeås på mellersta Öland. Området är en gammal betesmark som bränts av för att glesa ut gräsväxten och få mer öppna sandytor. Detta gynnar de växter och insekter som är beroende av varma, artrika och sandiga marker. Förutom bränning kommer blottläggande av sand att genomföras i området med hjälp av maskiner.

Mer information om åtgärderna, kontakta Johan Jansson, 010 223 85 27 eller johan.r.jansson@lansstyrelsen.se

20140312_18023920140313_140651

Vresrosen grävs bort i Flommens naturreservat

Vresrosen (Rosa rugosa) är en invasiv art som egentligen hör hemma i Asien. Här i Sverige sprider sig vresros snabbt och hotar inte bara inhemska växter och djur utan också hela biotoper genom att breda ut sig över stora områden, framför allt på sandiga marker.

Länsstyrelsen kommer inom ramen för projektet Sand LIFE att gräva upp vresros längs stranden i Flommens naturreservat som ligger i Natura 2000-området Falsterbohalvön. Grävningarna kommer att pågå under mars månad för att sedan fortsätta efter sommarsäsongen 2014.
Vresros måste grävas upp med rötterna för att inte snabbt återkomma på platsen. Skötselåtgärderna här i klitterna ger de naturliga växterna sandrör och strandråg chansen att etablera sig samtidigt som det skapas ytor med bar sand. Åtgärderna gynnar även den sällsynta växten martorn.

För mer information om åtgärderna, kontakta Karl-Johan Pålsson, naturvårdsförvaltare, tel 010-224 15 92 eller karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Vresros på Flommen

Restaureringsåtgärder i Friseboda naturreservat

Under vintern 2013/2014 kommer vi att fortsätta med restaureringsåtgärderna i Friseboda. Vi kommer att ta bort främmande trädslag, främst bergtall. Vi börjar i området i söder (rött område A) där bergtallen tas upp med rötterna. Därefter fortsätter vi i området strax norr om parkeringen (rött område B). Här finns fornlämningar i makren och vi kommer bara att ta bort träd med ris och lämna stubbarna. Träd och ris samlas ihop i högar. Det blå området kommer att röjas under hösten 2014.

Åtgärderna görs för att gynna de gamla, vidkroniga träden och skapa öppna områden med sand. Genom att öka andelen sandblottor i området kan vi bevara och utveckla områdets naturvärden för framtiden. Fältpiplärka och myrlejonslända är två arter som gynnas av dessa åtgärder.

Vi tackar för ert överseende med ris och rötter som under arbetets gång ligger i markerna!

För mer information:
Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-87 06 76
Markus Abrahamsson, Skogssällskapet, 0702-47 13 22

Hans Cronert, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 12 84

karta

Sista sången för fältpiplärkan

En inventering av Sveriges fältpiplärkor visar att artens utbredning minskar. Idag är Österlens sandmarker den sista utposten för denna speciella fågel. 

Under 2013 har fältpiplärkan inventerats i Skåne och Halland. Från att tidigare funnits både i Skåne och Halland, på väst- och ostkust, så visar inventeringen att fältpiplärkan numera enbart häckar i östra Skåne. Fältpiplärkan är beroende av öppna sandiga marker som  rika på insekter.

Fältpiplärkan är en av de arter som kommer att gynnas av de skötselåtgärder som sker inom projekt Sand Life. Förhoppningsvis är det inte för sent utan projektet blir starten till att vända trenden och rädda de sista fältpiplärkorna i Sverige.

Här kan du ladda ned rapporten om fältpiplärkan som gjorts av Länsstyrelsen i Skåne.

 

fältpiplärka rapport

Informations- och arbetsdag i Vitemölla

Den 11 augusti togs första steget inom Sand Life i Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat. Tillsammans med frivilliga genomförde Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap en arbetsdag med mindre röjningar i den södra delen. Under några timmar var arbetsstyrkan i full gång i den södra sluttningen med att för hand röja bort småtallar och resultatet var imponerande.

För många som idag besöker området är det svårt att se att det vad som gjorts men bilderna nedan visar att det var en rejäl arbetsinsats som gjordes.

Slänten före

Slänten i Vitemölla naturreservat före röjning av tallplantor.

Slänten efter

Slänten i Vitemölla efter röjning av tallplantor.

Under dagen gjordes också lättare röjningar bland träden nere vid stranden och en ny solgrop skapades genom att björnbärssnår grävdes bort. Många människor som passerade förbi tog tillfället i akt att diskutera Vitemölla och Sand Life med projektet som var på plats med informationstält hela dagen.

vitemölla_11 augusti 2013_21 vitemölla_11 augusti 2013_9 vitemölla_11 augusti 2013_2 vitemölla_11 augusti 2013_10 vitemölla_11 augusti 2013_34

En arbetsdag i Vitemölla

Följ arbetet med att återskapa sandmarker i Vitemölla, få svar på frågor eller ta med sågen och hjälp till när det bjuds in till informations- och arbetsdag i Vitemölla på söndag 11 augusti

Vad innebär det konkret att restaurera sandmarker? På vilket sätt görs åtgärderna? Och med vilka maskiner? I samarbete med den samrådsgrupp som bildats för naturreservatet bjuder Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap in till en informations- och arbetsdag.

Den 11 augusti tar vi första steget. På en liten yta påbörjar vi restaureringsarbetet för Haväng och Vitemölla Strandbackar naturreservat – inom ramen för Sandlife och den skötselplan som finns för området. Vi rycker plantor, skapar plats för vidkroniga träd genom att gallra och skapar sandblottor genom att gräva vresros. På plats finns skogsarbetare och vi använder olika mindre maskiner.

Alla som är intresserade är välkomna att delta i arbetet. Det kommer att finns en del handredskap och handskar, men ta gärna med sågar, sekatörer med mera, så kan fler hjälpa till. Representanter från Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen kommer att vara på plats och berätta om arbetet och svara på frågor.

När? Söndagen den 11 augusti kl. 10-15

Var? Samling vid naturreservatets södra parkering, norr om bron i Vitemölla.

Kontakt? Maria Sandell, regional samordnare för Sand Life i Skåne 0766-40 16 56 eller Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap 0768-87 02 23