Vad ska ske inom projektet?

Inom Sand Life kommer sammanlagt 32 olika aktiviteter (actions) att genomföras som alla, direkt eller indirekt, kommer att gynna växt- och djurlivet samt människans upplevelse av sandmarkerna.De aktiviteter som kommer att synas mest ute i landskapet är själva restaureringarna. De består av allt ifrån röjning av träd och buskar till skapandet av sandblottor eller bete. Under områdesbeskrivningarna kan man läsa om vad som kommer att ske inom varje specifika område.

Lika viktigt som restarureringsåtgärderna är den mängd av aktiviteter som ska informera om projektet och den skötsel som är bäst för sandmarker och deeras växt- och djurlivet. Inom projektet kommer vi också att följa upp hur restarureringen påverkar areal av olika sandmarkstyper, hur växt- och djurlivet utvecklats och hur människans upplevelser och attityder av områden och skötsel förändrats.Flera av aktiviteterna är förberedande där områdesplaner för olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder tas fram eller där skötselplaner för befintliga naturreservat behöver uppdateras.

De 3 viktigaste för direkt gynnande av växt- och djurlivet är:

  1. Restaurering från igenväxning av träd och buskar
  2. Skapande av bar sand
  3. Naturvårdsbränning

De 3 viktigaste för indirekt gynnande av växt- och djurlivet är:

  1. Fältexkursioner och informationsmöten
  2. Demonstrationsplatser och utomhusmuseum
  3. Publikationer inklusive hemsida

1.      Röjningar av träd och buskar

Igenväxning eller plantering med buskar och träd har framförallt skett i dynområden längs våra kuster och gett oss ett svalare och fuktigare mikroklimat. För att låta kustbandet få tillbaka sina vita och grå dyner kommer träd och buskar att röjas och stubbarna ryckas upp med rötterna. Vissa buskar, som vresrosen, sprider sig med rötterna och dessa behöver grävas upp och rötterna sorteras ut från sanden. På så vis skapas även bar sand som ökar möjligheten för dynernas växt- och djurliv att återetableras. Den trädklädda dynen kommer att utvecklas genom att skapa solbelysta gläntor med bar sand inne i skogarna.

En mindre del av veden kommer att lämnas för vedlevande insekter, svampar och lavar. Alla övriga röjningsrester inklusive stubbar ska transporteras bort från platsen.

Friluftsliv och rekreation förväntas öka i områden där dynerna öppnas upp och blir lättillgängligare. Några av de arter som åtgärderna kommer att gynna är fältpiplärkan, sandödlan och ett stort antal sandlevande insekter såsom havsmurarbi, dynfrölöpare och bibagge.

2.      Hur får vi fram mer sand i landskapet?

Förekomsten av sandfläckar i landskapet är av stor betydelse för alltifrån de växter och djur som lever här till skönhetsintryck för betraktaren. Sanden ökar temperaturen och ger ett varmare mikroklimat. I sandmarkerna finner vi också många värmeälskande arter och dessutom många insekter och sandödlan som använder den lättgrävda sanden för att bygga sina bon.

Dagens brukande av markerna tillsammans med ständig näringstillförsel som gynnar tillväxt har lett till att det är stor brist på bar sand i landskapet. För att återskapa de forna strukturerna på de sandiga markerna kommer olika markstörande åtgärder att genomföras inom Sand Life. Dessa kan vara alltifrån harvning och grundare plöjningar för att få en luckrare vegetation till större schaktningar av det översta, näringsrika markskiktet.

3.      Bränning som naturvårdsåtgärd

Bränning är en naturvårdsåtgärd som kan användas för att både restaurera och sköta många marker. Genom att elda gammalt gräs och ris under tidiga vårar ökar markens pH och viss näring som går upp i rök, en del växters frö gror lättare efter den hetta det blir av bränning, ljungen föryngras och så skapas fläckar med bar sand.

Halland är det landskap där eldning har använts flitigt av tradition och där man även har längre erfarenhet av bränning inom naturvården. Vid naturvårdsbränning måste lämplig väderlek väntas in. Det är oftast få vårdagar som det lämpar sig att elda så full beredskap måste hållas för att kunna nyttja dessa.

Under de sex år som Sand Life pågår ska nästan 70 olika bränningar genomföras inom 16 olika områden.

4.      Fältvandringar och informationsmöten

Genom direkta möten med alla som berörs och är intresserade av våra sandiga marker kan förståelsen för biologisk mångfald och förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv även i framtiden öka.

Inom Sand Life kommer därför möjligheter att njuta av dessa marker, öka sin kunskap och diskutera olika aspekter av bevarande att ges vid sammanlagt drygt 100 informationsmöten och ca 70 guidade fältvandringar i de 23 områden som ingår i projektet. Håll utkik efter vandringar i ditt närområde!

5.      Utomhusmuseum

För att öka förståelsen för flora och fauna i sandmarker, för Sand Life som projekt och för olika Natura 2000-områden kommer utomhusmuseum att sättas upp. Utomhusmuseum är fasta utställningar som är tillgängliga för besökare ute i naturen. På utställningen kan man läsa och på annat sätt uppleva naturen och dess bevarande både i ett lokalt och i ett vidare perspektiv.

Inom Sand Life kommer 12 olika utemuseum att placeras ut i 10 av de Natura 2000-områden som ingår i projektet. Så håll utkik efter dessa någonstans i Skåne, Halland och på Öland.

6.      Publikationer med hemsida

Information om projektet, om sandiga habitat, om flora och fauna på sandmarker och om specifika områden kommer att finnas tillgängligt under projektets gång. Håll utkik efter information som kan beställas från oss som arbetar i Sand Life eller laddas ner från denna hemsida under fliken material.

 

Lämna ett svar