Restaureringsåtgärder i Friseboda naturreservat

Under vintern 2013/2014 kommer vi att fortsätta med restaureringsåtgärderna i Friseboda. Vi kommer att ta bort främmande trädslag, främst bergtall. Vi börjar i området i söder (rött område A) där bergtallen tas upp med rötterna. Därefter fortsätter vi i området strax norr om parkeringen (rött område B). Här finns fornlämningar i makren och vi kommer bara att ta bort träd med ris och lämna stubbarna. Träd och ris samlas ihop i högar. Det blå området kommer att röjas under hösten 2014.

Åtgärderna görs för att gynna de gamla, vidkroniga träden och skapa öppna områden med sand. Genom att öka andelen sandblottor i området kan vi bevara och utveckla områdets naturvärden för framtiden. Fältpiplärka och myrlejonslända är två arter som gynnas av dessa åtgärder.

Vi tackar för ert överseende med ris och rötter som under arbetets gång ligger i markerna!

För mer information:
Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-87 06 76
Markus Abrahamsson, Skogssällskapet, 0702-47 13 22

Hans Cronert, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 12 84

karta