Välkommen till Sand Life

Tack för oss

Under våren 2018 togs det sista spadtaget inom Life-projektet Sand Life och i juli samma år avslutades projektet officiellt. De har varit 6 händelserika år med värdefulla restaureringar av sandmarker i södra Sverige och många intressanta möten och diskussioner runt naturvärden i dessa miljöer.

Hemsidan kommer att finnas kvar fram till 2023, men endast uppdateras sporadiskt. Däremot finns information om projektet kvar på hemsidan och alla resultaten finns att ladda ner under rubriken Material.

Nu fortsätter arbetet med att sköta våra sandmarker och vi ses kanske ute i fält.

Sandmarker ska åter myllra av liv

Sand Life är ett projekt som ska restaurera det en gång  så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark  i Skåne, Halland och på Öland ska öppnas upp så att det blir tillgängligare för såväl allmänheten som sällsynta växter och djur.

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Sanddyner och sandfält vid kusterna och i inlandet har under de senaste 100 åren planterats med barrträd eller främmande arter som bergtall och vresros, odlats upp eller exploaterats. Idag finns få öppna sandmarker kvar och kvävenedfall och förändrad markanvändning gör att även dessa håller på att växa igen. Många växt- och djurarter har trängts undan till de små ytor i landskapet där öppen sand fortfarande finns kvar. Projektet ger länsstyrelserna möjlighet att återställa några av de mest värdefulla markerna i södra Sverige. Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar har tillsammans med Kristianstad Vattenrike och Lunds universitet fått medel från EU för att genomföra projektet under sex år.

Du kan även följa projektet på Instagram på @sandlife_sweden.