Vad händer inom projekt Sand Life i Böda Ekopark?

I Böda Ekopark ligger naturreservaten Böda kusten östra och Böda kusten västra som innehåller flera naturtyper kopplade till sandiga miljöer. Många arter som är knutna till öppna varma sandtallskogar försvinner i takt med igenväxningen. Med 40-tals kartans ”öppenhet” som målbild restaureras trädklädda sanddyner, vit- och grå dyner i de båda Naturreservaten med syfte att gynna sandmarksarter i området, tex myrlejonsländor och arter beroende av solbelysta tallar, som skalbaggen reliktbock.

Pågående åtgärder inom projektet

Just nu pågår de sista åtgärderna inom projektet i naturreservaten Bödakustens västra och Bödakustens östra. I Bödakustens västra är grävmaskinerna på plats för att återställa de körspår som kom till vid avverkningarna i höstas och för att skapa områden med bar sand i gläntor och stråk. En del av stubbarna från avverkningen grävs upp och moss- och lavvegetation banas av. Även i Bödakustens östra pågår arbete med att stubbrytning och att skapa bar sand genom avbaning av moss- och lavvegetation. Arbetena är något försenade på grund av den sena vintern, men kommer att avslutas under maj månad.

Arbetet började redan 2015

I Böda kusten östra påbörjades åtgärderna 2015 med att glesa ut tallskogen på de trädklädda sanddynerna och avverkning av den kustnära tallskogen. Våren 2016 återställdes en del grövre körspår estetiskt samtidigt som förnan skrapades bort på valda platser för att få fram den fina sanden igen. Responsen från bland annat myrlejonsländor lät inte vänta inte på sig. Den blottade sanden är fullproppad av deras fångshålor som påminner om kratrarna på månen. Våren 2017 fortsatte arbetet med försöka skapa mer sand på de yttersta kustdynerna och samtidigt gynna blommor värdefulla för många arter. Längs en längre sträcka brändes gammalt fjolårsgräs och mossa av genom en kontrollerad naturvårdsbränning, vilket gynnade blommor som är viktiga som näringskälla för insekter. Exempel på blommor är strandvial, rotfibbla och flockfibbla. Det återstår en del åtgärder som kommer att genomföras under hösten, dels kommer mer sand blottläggas och dels kommer några mindre gräs- och mosslupna ytor längs kusten att brännas samt att en del av de kvarvarande körspåren estetiskt kommer att återställas. Det uppsatt utemuseet vid Fagerör kommer att kompletteras och färdigställas.

I Böda kusten västra påbörjades informationsinsatser under våren 2017 och planeringen av naturvårdsåtgärder, vilka kommer att genomföras under hösten med början i månadsskiftet augusti/september. Precis som i det östra reservatet startas åtgärdsarbetet med att skapa en glesare och mer öppen solbelyst tallskog med hjälp av skogsmaskiner. Efter skogsåtgärderna kommer förna och stubbar tas bort i vissa ytor för att skapa bar sand. Vid kusten kommer åtgärdsarbetet var inriktat på att restaurera de öppna dynerna (vit och grå dyn) genom att ta bort balsampoppel som är en invasiv art. Den tar över och konkurrerar ut karaktäristiska arter för naturtypen såsom martorn, sandstarr, strandvial m.fl.

  • Före naturvårdsbränning av Bödakusten Östra.
    Före naturvårdsbränning av Bödakusten Östra.

För mer information kontakta Tommy Gustafsson (tel. 010-223 85 23) eller Erik Nordlind (010- 223 85 64) på länsstyrelsen som är samordnare för Sand Life projektet på Länsstyrelsen i Kalmar län eller läs vidare i de restaureringsplaner som finns under “Läs mer” längst ner på denna sida.

Kartor på Bödakusten Östra

Kartor på Bödakusten Västra

Ny skötselplan

Inom projektet har nya föreskrifter och en nya skötselplaner upprättats för naturreservaten Böda östra och Böda västra inom Böda kronopark. Besluten och skötselplanerna hittar du här:

Läs vidare

Kommentera