Uppföljning av restaureringsåtgärder

De restaureringsåtgärder som genomförs inom projektet ska gynna olika växter, insekter, fåglar och svampar som lever på och i våra sandmarker. För att visa att åtgärderna fått den planerade effekten på växt- och djurlivet så följs utvecklingen av olika arter och strukturer upp. Det är Lunds universitet som planerar och utför uppföljningen i projektet.

De naturtyper som är värdefulla för den biologiska mångfalden på sandiga marker i södra Sverige och de arter som har anpassats till denna varma, torra och magra miljö beskrivs under avsnittet med Naturtyper och arter.

Vegetation och strukturer

Det är framförallt den blottade sanden och den glesa vegetationen med sina speciella växter som definierar de unika naturtyperna på sandiga marker. För att följa upp hur vegetation och strukturer utvecklas i projektet har transekter lagts ut i ett rutmönster inom projektområdena innan restaureringsåtgärderna startat. Utefter dessa linjer har bland annat vegetation, bar sandjord, mossor och lavar noterats. När restaureringarna är avklarade kommer linjerna att följas upp än en gång. Genom att titta på samma ytor innan och efter åtgärder kan man få en uppskattning av hur strukturer utvecklats och hur olika arter har svarat på åtgärderna.

Den första sammanställningen av vegetation och strukturer från 2013 finns här.

Fältpiplärka

Fältpiplärka är den fågelart som kanske starkast förknippas med sandmarkernas igenväxning. Från att ha varit tämligen vanlig på sandiga områden i både Skåne och Halland har antalet individer minskat drastiskt och arten har helt försvunnit från Halland.

Under 2013 totalinventerades fältpiplärka i Sverige. I de områden där fåglarna noterades under våren genomfördes en revirkartering. Målet är att fältpiplärkan ska följas upp i slutet av projektet under 2017.

Resultatet från inventeringen av fältpiplärka från 2013 finns här.

 

Här kan du hitta länkar till inlägg som publicerats som nyheter på hemsidan:

Kommentera