Aktuellt om åtgärderna vid Byrum i Bödakusten västra

Länsstyrelsen genomför åtgärder för att bevara naturvärden vid Byrum i Bödakustens västra naturreservat. Arbetet sker inom projektet Sand Life. Här är en beskrivning av nuläget och det återstående arbetet.

Längs med stranden har balsampoppeln röjts ner och sedan några veckor tillbaka pågår ett arbete med att gräva upp stubbar och rötter och återställa körspår. Ett område i den södra delen och ett område vid den norra parkeringen kommer inte att grävas upp i nuläget. Arbetet beräknas vara avslutat strax efter årsskiftet.

I skogen är avverkningarbetet klart och det mesta virke och ris har transporterats ut. En del ris återstår att transporteras ut eller läggas i högar som bränns. Det mesta riset läggs i högar utanför området för att torka så att det sedan kan användas som bränsleflis.

I vinter kommer gräv- och avbaningsarbeten ske i skogsområdet. I vissa områden kommer stubbar att grävas upp och moss- och lavvegetation kommer att banas av. Det är en hel del fula spår efter maskinerna som kommer att återställas i arbetets slutfas. Den här delen av arbetet är planerat att inledas i slutet på januari och pågå till slutet av mars.

Naturvårdsbränning för mångfalden

Nu brinner det på de gräs- och ljungbeklädda markerna i Sand Life. När våren kommer och markerna torkar upp är naturvårdsbränning ett enkelt sätt att bli av med nervissnad växtlighet från tidigare år. Naturvårdsbränning är en gammal beprövad metod för att förnya betet för djuren, men den har också visat sig gynna de vilda växter, djur och svampar som lever i de öppna markerna.

Under 2017 kommer gammal fjolårsvegetation att brännas av i flera områden som ingår i Sand Life. Nedan ett exempel från Revingefältet i mars.

Film bränning Revinge 2017

Nu börjar restaureringen av sanddynerna i Bödakusten Östra

Länsstyrelsen i Kalmar län har nu börjat avverka tall inom naturreservatet Bödakustens Östra. I sanddynerna mellan Homrevet och Fagerrör kommer man att i samråd med markägaren Sveaskog att öppna upp sanddynerna som idag är nästan helt igenvuxna.

På kartorna längst ned på kan man se den igenväxning som skett sedan 1940-talet och fram tills idag. Många av de arter som är knutna till varma, sandiga marker försvinner i takt med igenväxningen. Den mosaik med gläntor som man kan se på kartan från 1940 är målbild för de åtgärder som kommer ske inom de blåmarkerade ormådena. Åtgärderna kommer gynna sandmarksarter som myrlejonslända, samt arter som är beroende av solbelysta tallar, exempelvis skalbaggen reliktbock.

Senare i år kommer förnan att skrapas bort så att den rena sanden kommer från.

Vill du veta mer om åtgärderna i Bödakusten Östra, kontakta Johan Jansson, Länsstyrelsen Kalmar, 010-223 8527.

 

Här är en bild på hur det ser ut innan vi satte igång med åtgärderna i sanddynerna inom naturreservatet Bödakustten Östra


20131009_132247

 

böda östra åtgärderBild1

 

 

Nu brinner det i Sand Life

Våren är här och det börjar spira i gräset. Innan det grönskar på riktigt passar Sand Life på att bränna bort gammalt gräs och förvedad ljung. I dagarna är hjälper Fortifikationsverket till med bränningarna på Revingefältet. Förberedelserna med att harva brandgator är redan gjorda. Med gasolbrännare och vattentank och noggrann planering eldas utvalda områden. Om några veckor kommer de avbrända ytorna att grönska med nytt gräs och såsmåningom med blommande örter.

Bränning på Revingehed 2015Bränning på Revingehed 2015 DSC_0592Vattning vid bränning på Revingefältet 2015DSC_0605

 

 

 

 

 

 

Nu skapas solgläntor i Gropahålets tallklädda sanddyner

Denna vecka börjar arbetet med att öppna upp de trädklädda dynerna i Natura 2000-området Gropahålet. Syftet med åtgärderna är att få ned ljus och värme till marken, och gynna det speciella insektsliv som är knutet till öppna sanddyner.

Arbetet med att skapa gläntor och slänter kommer ske i flera steg. I det första steget kommer träden att avverkas och transporteras ut. Några träd får stanna kvar i området som död ved. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar.
Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder. De öppna sandmiljöerna värms upp av solen och många insekter kommer att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglar som trädlärka och fältpiplärka. Två områden med bergtall kommer också att röjas för att skapa öppna sandmiljöer.

Mer frågor?

Om ni har frågor, kontakta Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 1521 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se.

gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert

ny gropahål

De blåmarkerade områdena kommer att öppnas upp genom att tall och bergtall avverkas samtidigt som sandblottor skapas. I de orangemarkerade områdena har redan träden och stubbarna tagits bort och här röjer vi nu uppväxande tallplantor och skapar mer bar sand.

På gång på Revingefältet!

Nu plockas åter sanden fram på Revingefältet. I veckan startade åtgärder inom projektet Sand Life där bar sand plockas fram för att gynna mångfalden. Från Klingvalla i Söder till Harlösa i norr kommer grässvålen på mindre ytor att schaktas eller grävas bort. Målet är att få fram den ljusare och näringsfattigare sanden. I kanten på vissa ytor kommer en liten vall att lämnas kvar som lä och själva sandytan får ett varmare klimat. Uppe i norr schaktas växtligheten bort över större ytor för att ge den unika växtligheten en nystart. De ytor som nu skapas kommer att sakta växa igen över åren, till glädje för både blommor och bin.

DSC_0480

 

Nu grävs det i sanden i Haverdal

Tiotusentals kubikmeter sand silas när kampen mot vresrosen är i full gång i Haverdals naturreservat i Halland. Nu grävs vresrosen på stranden upp och både buskar och rötter silas bort. Arbetet med att få bort vresros i Haverdal är ett av de största projekten inom Sand Life och arbetet kommer ske på en mer än tre kilometer lång sträcka. Mest vresros finns i norra delen av naturreservatet, norr om Skintans mynning. Mer information om åtgärderna hittar du här.

– Det är viktigt att få med så mycket av rötterna som möjligt, varje litet rotskott kan ge upphov till en ny buske. Och därför lönar det sig att vara noggrann, berättar Magnus Nystrand, koordinator för åtgärder inom Sand Life i Halland.

Skötselåtgärderna kommer återställa den unika sanddynsmiljön längs stränderna i området och beräknas pågå under hösten och vintern.

Skö omr 3

20140929_130544

20141007_094141

Åtgärderna i Halland drar igång

Sand Life-projektet drar igång i Haverdals naturreservat

Det nya beslutet med tillhörande skötselplan för Haverdals naturreservat har nu vunnit laga kraft. Regeringen beslutade att avslå de inkomna överklagandena. Detta innebär att åtgärderna som planeras inom projektet Sand Life nu kan påbörjas och genomföras enligt planen.

Arbetet startar i norr

Inledningsvis kommer arbetet att starta i norra delen vid ”Båtabacken ”, och maskinerna kommer sedan att jobba sig söderut längs med stranden (i det rosamarkerade området på kartan). Fokus kommer till en början att ligga på åtgärder som att gräva vresros, skapa bar sand, gräva brandgator och att röja sly. Vresrosen kommer att grävas upp med rötterna och kommer sedan att skiljas från sand i ett trumsorteringsverk. Man sorterar då effektivt bort buskage med rotsystem och får tillbaka sanden som kan läggas tillbaka där buskaget stått. Sly och yngre träd som tränger ut mot stranden kommer till stor del att ryckas upp med rötterna de också, för att sedan köras bort eller eldas upp. Dessa åtgärder görs för att skapa ett öppet dynhedlandskap och motverka den igenväxning som pågår.

karta åtgärder haverdal 2014

Åtgärder även i andra reservat.

Bergtallavvecklingen har redan påbörjats på Hökafältet och kommer att fortsätta under vintern även i Tönnersa och i Haverdal. Åtgärder som vresrosgrävningHökafältet och Tönnersa under hösten. Under arbetet kommer maskiner att uppehålla sig i reservaten och rishögar och jordhögar kommer dyka upp intill ytorna där maskinerna jobbar. Upplag och högar med massor ligger naturligtvis bara tillfälligt och kommer så småningom att köras bort. Vissa rishögar kommer att eldas upp.

Information på plats

Vi kommer under arbetets gång att sätta upp skyltar som informerar besökande om vad som pågår och nya uppdaterade skyltar kommer att sättas upp efterhand.

Kontaktperson på länsstyrelsen i Halland för frågor om Sand Life:
Magnus Nystrand tel: 010-224 33 19
E-mail: magnus.nystrand@lansstyrelsen.se

Småskalig bränning som gynnar den biologiska mångfalden

SKÅNE: Den sena och kalla våren där snön fortfarande ligger kvar på sina platser i Skåne har gjort att det dröjt innan vi har satt igång med naturvårdsbränning. Men i tisdags steg röken från Drakamöllans naturreservat. Arrendatorn på Drakamöllan brände tillsammans med Länsstyrelsen Skåne  för att gynna sandnejlikan och för att föryngra ljungen på backarna. Även i Natura 2000-områdena Revingefältet och Bjärekusten har naturvårdsbränningar genomförts inom projektet.

drakamällanbrand_09 april 2013_350_600

drakamöllans eldtraktor_09 april 2013_700_400

johanbränner_09 april 2013_500_700