Life och Natura 2000

Vad är Life+?

Life+ är EUs program för finansiering av större miljö- och naturvårdsprojekt i Europa. Under perioden 2007-2013 delar EU ut cirka 2,1 miljarder euro till projekt som rör naturvård och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning, samt information och kommunikation. Genom de två programmen Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar EU främst till arbetet med att förbättra den europeiska naturen.

Huvudsyftet med Life+ Nature är att genomföra EUs fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet främst inom ramen för det europeiska nätverket Natura 2000. De åtgärder som ska genomföras inom området Life+ Natur ska vara väl beprövade och syftar till att arter och livsmiljöer ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Medel beviljas också till projekt som rör hela landskapet inom Life+ biologisk mångfald. En förutsättning för att beviljas medel ur fonden är att projekten är innovativa eller av demonstrationskaraktär och bidrar till att hejda förlusten av biologisk mångfald i Europa.

                                                life

Mer information om Life+ hittas på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens hemsidor.

Vad är Natura 2000?

Natura 2000 är ett nätverk av skyddad natur inom EU. Syftet med nätverket är att utrotningen av djur och växter ska hejdas och att deras livsmiljöer ska förbättras. I Sverige finns drygt 3 500 Natura 2000-områden, som utgörs av landets mest värdefulla naturområden. De flesta av områdena är skyddade som nationalpark eller naturreservat.

Urvalet av områden har gjorts utifrån två EU-direktiv – Fågeldirektivet och Habitatdirektivet- som tillsammans ger skydd åt cirka 900 växt- och djurarter och 170 olika naturtyper inom hela EU. I Sverige omfattar Natura 2000 drygt 100 växt- och djurarter och 90 naturtyper enligt habitatdirektivet, samt drygt 60 fågelarter enligt fågeldirektivet. För dessa arter och livsmiljöer är det upp till Sverige att skapa bästa möjliga skydd och vård för att de ska uppnå en gynnsam bevarandestatus för att säkra deras långsiktiga fortlevnad i Sverige.

natura2000

Mer information om Natura 2000 hittas på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens hemsidor.

Lämna ett svar