Rinkaby skjutfält

Rinkaby skjutfält inrättades 1899, och utvidgades under 1970-talet med ett större övningsfält vars södra del nu ingår i Natura 2000-området. Stora delar av det nuvarande skjutfältet har varit mark som uppodlats under ett par år och mellan odlingsperioderna haft långa trädesperioder. Idag hålls området öppet med hjälp av betesdjur och de militära aktiviteterna. De militära aktiviteterna har dock minskat och slitaget från fordon är inte längre så stort vilket har påverkat naturvärden negativt.

Rinkabyfältet ligger på torr, sandig mark med öppna, torra betesmarker och trädklädda sanddyner. De största naturvärdena finns i de kalkrika sandhedarna och de glesare tallskogarna vid havet. Rinkabyfältet var en gång ett av fältpiplärkans starkaste fäste men idag finns inte en enda häckning kvar. Det är för lite bar sand i området för att fältpiplärkan ska trivas. Många av de kalkkrävande växterna som sandnejlika, tofsäxing och sandtimotej har också behov av glesare vegetation ytor med öppen sand med hög kalkhalt.

Restaureringsåtgärderna inom Rinkaby skjutfält kommer främst ske i områdets södra och östra delar. Det gäller främst delområden längs stranden, i strandnära tallskogsområden samt på de öppna, betade gräsmarkerna. Hoten mot de biologiska värden som finns i dessa marker är främst igenväxning och urlakning av kalk i områden med kalkrik sand.

Målsättningen med restaureringsåtgärderna är att skapa större andel bar sand i öppna gräsmarker, få upp kalkhaltig sand i gräsmarkerna samt öka andelen gläntor med bar sand i trädbevuxna sanddynsområden.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Rinkaby med karta

 

Åtgärderna sker inom olika delområden, se karta och beskrivning nedan för olika delområden. Restaureringsåtgärderna påbörjas hösten 2014.

kartbilaga Rinkaby SSAP

 

Delområde A

Beskrivning: Ett område längs stranden från den öppna platån ned till södra gränsen av Natura 2000-området med vita dyner (2120), grå dyner (2130) och delar med sandstäppsvegetation (6120) mellan dynerna och tallskog (2180). Bevarandestatus av de vita och grå dynerna är negativt påverkad av igenväxning och frösådda tallar. I den allra sydligaste delen har en del träd i dynområdet avverkats innan projektet började. De grå dynerna och sandstäppsfragmenten börjar växa igen på vissa ytor där slitage från militära aktiviteter och friluftsliv inte är tillräckligt stort.

Restaureringsmål:Sanddynerna längs stranden är fria från träd och buskar och utan tät grässvål. Karaktärarter som sandrör och strandråg dominerar i de yttersta vita dynerna (2120). Området mellan vita dyner och tallskog har en mosaik av vegetation och bar sand med habitattyperna grå dyner (2130) och sandstäpp (6270)

Åtgärder:

  • Stubbar av avverkad tall i vita dyner dras upp och mindre sandblottor skapas. En 2 meter bred brandgata i de vita dynerna grävs i väster mot skogen, vegetation grävs ned eller läggs som vallar i skogen.
  • Naturvårdsbränning.
  • Mindre sandblottor i de grå dynerna skapas genom grävning. Träd och buskar i de grå dynerna och sandstäppsfragmentet tas bort.

 

Delområde B

Placering av utemuseum.

 

Delområde C och F

Beskrivning: Områdena är klassade som trädklädd sanddyn (2180). Område C har en del gläntor som håller på att växa igen och pga gallring är det gott om uppväxande tall. Område F är en tallskog med färre gläntor. Båda områdena är i behov av skötselåtgärder som syftar till att skapa mer gläntor och luckor i tallskogen, mer ytor med bar sand och gles vegetation. Mängden död ved bör öka och gamla träd huggas fram.

 Restaureringsmål:En gles tallskog med gläntor och vissa tätare skogspartier. I gläntor och luckor finns ytor med bar sand. Det finns gott om död ved, och solbelysta äldre tallar.

 Åtgärder:

  • Röjning i befintliga gläntor med uppväxande tall och buskar. Vissa gläntor förstoras genom att avverkning av tall.
  • Omgrävning av öppna ytor i gläntorna för att få fram bar sand. Förna kan grävas ned eller läggas i mindre vallar bland träden.

 

Delområde D                   

Beskrivning: Mindre område med rälsmålsbana inne i tallskogen. Området är öppen gräsmark med inslag sandstäpp (6120) och artrika torra-friska låglandsgräsmarker (6270), dessa områden ligger i gränsen mot tallskog i nord/nordost. Sandstäppsfragmentet bör utökas och andelen bar sand öka.

 

Restaureringsmål: Område med mosaik av ytor med bar sand och ytor med sandstäpp och gräsmarksvegetation, främst i områdets norra och östra delar.

 

Åtgärder:

  • Plöjning i mindre områden i norr/nordost. Åtgärderna upprepas årligen.
  • Naturvårdsbränning

 

Delområde E

 

Beskrivning: Området är klassat som trädklädd sanddyn (2180) men utgör en brandgata där träden avverkats. I det solbelysta brynet mot skogen finns fragment med sandnejlika och backtimjan medan övrig mark har en frodig grässvål med stubbar.

 

Restaureringsmål: Området är en öppen, torr gräsmark med inslag av sandstäppsfragment. Området har en stor areal bar sand och blommande örter.

 

Åtgärder:

  • Stubbar av avverkad tall dras upp och förs bort.
  • Vegetationstäcket grävs bort och läggs som vallar i den skuggiga skogskanten.
  • Omgrävning av ytor för att få upp ren, kalkrik sand med hög pH.

 

Delområde  G

 

Beskrivning: De öppna markerna består dels av områden av kulturbetesmark och dels av kalkgräsmarker (6210) med inslag av sandstäpp (6120). Bete i kombination med slitage i form av körning av stridsfordon har bidragit till att bibehålla dessa naturtyper. Men andelen bar sand har minskat vilket missgynnar den särpräglade vegetationen och hotar framför allt kalkgräsmarkens och sandstäppens djur- och växtliv.

 

Restaureringsmål: Öppna, betade gräsmarker med stort inslag av örter och sandblottor med kalkrik sand.

 

 

Åtgärder: För att kunna behålla de växter och svampar som gynnas av högt pH och hög kalkhalt i sandjordarna behöver mer kalk komma upp till markernas yta. Därför behöver vi göra omgrävningar i marken på övningsfälten ned till 70-100 cm djup. Andelen bar sand måste hållas inom ramarna för miljö-ersättningssystemet (2014:  högst 100 m2 stora ytor som tillsammans utgör högst 5 % av ytan). Sandblottorna läggs i närhet av sandstäppsfragment för att på sikt kunna öka arealen sandstäpp på Rinkaby.

 

Delområde  H

 

Beskrivning: De öppna markerna består artrika torra-friska låglandsgräsmarker med inslag av sandstäpp (6270). Bete i kombination med slitage i form av körning av stridsfordon har bidragit till att bibehålla dessa naturtyper. Men andelen bar sand har minskat vilket missgynnar den särpräglade vegetationen och hotar framför allt kalkgräsmarkens och sandstäppens djur- och växtliv.

 

Restaureringsmål: Öppna, betade gräsmarker med stort inslag av örter och sandblottor med kalkrik sand.

 

 

Åtgärder: För att kunna behålla de växter och svampar som gynnas av högt pH och hög kalkhalt i sandjordarna behöver mer kalk komma upp till markernas yta. Därför behöver vi göra omgrävningar i marken på övningsfälten ned till 70-100 cm djup. Andelen bar sand måste hållas inom ramarna för miljö-ersättningssystemet (2014:  högst 100 m2 stora ytor som tillsammans utgör högst 5 % av ytan). Sandblottorna läggs i närhet av sandstäppsfragment för att på sikt kunna öka arealen sandstäpp på Rinkaby.

 

Lämna ett svar