Hur har växter och djur påverkats av sandmarksåtgärderna?

Målsättningen i Sand Life har varit att återställa, bibehålla och förbättra de sandiga livsmiljöerna. De metoder för restaurering som använts har varit väl beprövade. Hur växter och djur har påverkats av åtgärderna har följts upp. Nu är projektet slut och resultaten har sammanställts.

Den viktigaste strukturen, mängden blottlagd sand, har fördubblats i projektområdena. I sanddynerna har bergtall och vresros nästan helt avlägsnats, och igenväxningsvegetation har trängts starkt tillbaka till förmån för karaktäristiska sandmarksarter som strandvial och martorn.

Det mest positiva resultatet är att den sedan decennier pågående minskningen av fältpiplärkan har hejdats och antalet fåglar börjat öka. Även nattskärran som lever i halvöppna sandmarker har ökat med över 20 procent när täta tallskogar har öppnats upp.

De steklar och skalbaggar som gynnas av öppen sand har ökat där sanden blottlagts. Även nattflyn har ökat i de tallskogar som öppnats upp och där gläntor skapats.

All uppföljning har sammanställts under 2018 i två rapporter, dels en om vegetation och strukturer, dels en om flora och fauna. Hur det gått för fältpiplärkan finns i en rapport från 2017.

Slutkonferens i Sand Life

Solen sken över projektets slutkonferens som hölls i Kristianstad 22 – 24 maj. Under tre lyckade dagar presenterades allt som genomförts inom projektet och vilka effekter det fått på sandmarkernas arter och habitat. Experter fanns på plats och gav sin syn på sandmarkerna och behovet av skötsel och  internationella gäster berättade om vad som är på gång i sandmarkerna ute i Europa.

Den som vill veta mer om vad som lyftes under konferensen kan se alla presentationerna här.

Slutkonferensen på besök i Hagestad under guidning av Länsstyrelsens Magnus Jönsson. Foto Gabrielle Rosquist

Invigning av vandringsled i sandens rike

Söndagen 20 maj inviger vi Blåvingeleden i naturreservaten Drakamöllan, Kumlan och Maglehem. Den 9 km långa vandringleden går genom det böljande sandmarkslandskapet och visar några av de områden som restaureras för att gå från skog till öppen sandmark.

 

PROGRAM

11.00 Invigning med Monica Frangeur

11.30-15.00

Öppet hus i sandens rike – aktiviteter för både barn och vuxna, se nedan

 

 

KOLBULLAR OCH SKOGSGUBBAR
Vi bjuder på kolbullar och pratar skötsel av bokskogar.

FÅGELHÖRNA
Ta en koll i vår tubkikaren. Vi berättar om sandmarkernas fåglar.

BARNAKTIVITETER
Kom och pyssla och lär dig mer om fjärilar.

INSEKTSSAFARI
Leta småkryp i sanden. Vi letar efter dyngbaggar och vårens första fjärilar.

Gå TIPSPROMENAD
på Blåvingeleden. Drakamöllans gårdshotell bjuder på fika när du passerar gården.

 

Samlingsplats är Maglehems naturreservat, se karta

Restaurering av sandtallskog i naturreservatet Böda kusten västra påbörjas

I Böda kusten västra påbörjades informationsinsatser under våren 2017 och planeringen av naturvårdsåtgärder, vilka kommer att genomföras under hösten med början i månadsskiftet augusti/september. Precis som i det östra reservatet startas åtgärdsarbetet med att skapa en glesare och mer öppen solbelyst tallskog. Efter skogsåtgärderna kommer förna och stubbar tas bort i vissa ytor för att skapa bar sand. Vid kusten kommer åtgärdsarbetet var inriktat på att restaurera de öppna dynerna (vit och grå dyn) genom att ta bort balsampoppel som är en invasiv art. Den tar över och konkurrerar ut karaktäristiska arter för naturtypen såsom martorn, sandstarr, strandvicker m.fl.

Läs mer om skötselåtgärderna i Böda Ekopark här.

Nu tas bergtallen i Haverdal bort

I veckan påbörjas restaureringarna i Haverdal där bland annat bergtall kommer att avverkas. Arbetet kommer att pågå under hela vintern. De områden som ingår i restaureringarna finns markerade på kartan nedan. Inom de markerade ytorna ska all bergtall, contortatall och gran tas bort samt visst inslag av björk, asp och al. Vanlig tall inklusive trolltallar ska sparas.

Under arbetets gång läggs virket i upplag på avverkningsytorna förutom i yta nummer fyra där upplaget placeras på stranden strax väster om ytan, markerat på kartan. Vid upplagen sker även flisning av materialet vilket kan medföra visst buller och damm i det absoluta närområdet. Det flisade materialet transporteras från området i containrar på specifika stigar, vilka är markerade på kartan. För att undvika olyckor är det är viktigt att inte gå för nära maskinerna eller skogshuggarna under den tid arbetet pågår. Maskinförarna har begränsad sikt när de arbetar.

Vid frågor, kontakta Magnus Nystrand på Länsstyrelsen i Halland 010 – 224 33 19.

Den täta bergtallen i Haverdal som kommer att plockas bort.

Den täta bergtallen i Haverdal som kommer att plockas bort.

 

Ytor där avverkning av bergtall, contortatall och gran kommer att ske vintern 2016-17.

Ytor där avverkning av bergtall, contortatall och gran kommer att ske vintern 2016-17.

 

Full fart i Halland

Nu är det full fart på restaureringarna av sanddynerna i Laholmsbuktens sanddynsreservat i södra Halland. Om du följer länken nedan så kan du se en liten filmsekvens om hur en bandtraktor skapar sandblottor. För att få bort sly, vresros och bergtall behöver vi ibland ta hjälp av starka maskiner. Rötterna måste bort så att inte sandblottorna växer igen. Detta är en av de åtgärder vi har inom projektet Sand Life, vars mål är att återskapa delar av de forna öppna sandmarkerna med en mosaik av blommande örter och solexponerade sandblottor.

Länk till film om aktivt skapande av sandblottor på 1 minut.

Sand och LIFE i München

I augusti 2016 var Sand Life inbjuden att prata på en workshop om sandmarksrestaurering inom Life-projekt i tyska Freising utanför München. Projektet berättade om de lärdomar vi hittills dragit både vad gäller de olika restaureringsåtgärderna och hur viktig kommunikationen är. Workshopen ingick i en större konferens SER2016 om ”Best Practice i Restoration” med 330 deltagare från 41 länder.

Övriga projekt som presenterades var gräsmarksrestaurering i tyska Sandrasen genom Holger Rossling, restaurering av kustdyner i den tyska delen av projektet ”Life Balt Coast” av Hauke Drews, restaurering av sandstäpp i det belgiska projektet ”Life Herbages” av Youri Martin och Klaus Kretschmer som presenterade resultat från projektet ”Life ekskogar”. Presentationerna är på engelska och kan hämtas från Sandrasens hemsida.

sandworkshop-freising