Haväng och Vitemölla strandbackar

Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar innefattar två Natura 2000-områden; Klammersbäck samt delar av Verkeåns dalgång.

Reservatet sträcker sig längs Hanöbukten, från Vitemölla i söder till Verkeåns mynning vid Haväng i norr. In mot land höjer sig backarna; mäktiga, sandiga avlagringar från inlandisens avsmältning för ca 13 000 år sedan. Genom sandavlagringarna har Klammersbäck eroderat en djup ravin som är lövskogsbevuxen. På ömse sidor om bäcken finns stora områden med tallskog. Större delen av reservatet är dock öppna, betade hedar. På de magra betesmarkerna blommar under våren både backsippa och fältsippa. Senare under sommaren blommar t ex trift, hedblomster och fältmalört. Vitemölla är också en av de viktigaste lokalerna i Sverige för sandstäppen, en mycket sällsynt vegetationstyp, med arter som t ex sandnejlika, sandvedel, samt liten och stor sandlilja.

Knutet till de betingelser som gynnar sandstäppen; värmen, det torra klimatet, sandblottorna och de speciella växterna, finns en mängd ovanliga fjärilar, skalbaggar och andra insekter.

Sandödlan, en kvarleva från ett varmare klimat, trivs tack vare värmen och tillgången på småkryp, och i den södra delen av reservatet har den ovanliga lövgrodan en viktig sommaruppehållsplats. En raritet bland fåglarna är fältpiplärkan, en starkt hotad art som trivs på sanddynerna och sandheden.

Här följer en sammanfattning av vad som hänt inom Sand Life i Vitemölla mellan sommaren 2012 – sommaren 2014 samt en kort beskrivning om vad som ska hända hösten/vintern 2014/2015.

Projektet startar
När utvidgningen av naturreservatet och skötselplanen fått laga kraft i januari 2013 kunde projektet börja planera åtgärder för den del av Natura 2000-området Verkeåns dalgång som ligger inom reservatet Haväng och Vitemölla strandbackar.

Skötselråd och arbetsdagar
Det skötselråd som bildades i samband med den nya skötselplanen har varit rådgivande i de åtgärder som skett inom området. Skötselrådet har träffats tre gånger under 2013 samt tre gånger under 2014 och diskuterat åtgärder och informationsinsatser. Skötselråden har också initierat gemensamma arbetsdagar i augusti 2013 samt mars 2014 där skötselråd, allmänhet, förvaltare och Länsstyrelsen gemensamt gjort röjningar av exempelvis uppväxande tallplantor. Under arbetsdagarna har också olika maskiner för restaureringsåtgärder visats upp. Skötselrådet har också gjort två studieresor (2013 samt sept 2014) för att studera restaureringsåtgärder på andra platser i Simrishamn och Kristianstad kommun, åtgärder genomförda i Sand Life eller i tidigare skede av Kristianstad Vattenrike.

Jordprovsanalyser
Under hösten 2013 genomfördes analys av jordprover som underlag för planering av skötselåtgärder. Under våren 2014 togs kompletterande prover med avseende på pH. Resultaten visade att pH var relativt lågt (<6) ned till 80 cm djup under tallskogen både norr och söder om Klammersbäck. I slänten i de öppna delarna i söder var pH högre, (upp till pH 8 på djup mellan 50-80 cm), även på områden där det idag inte finns sandstäppsvegetation. Sanden som kaninernas grävningar för upp till ytan är kalkrik sand med högt pH.

Restaureringsåtgärder
Skötselåtgärder påbörjades i samband med arbetsdagen i augusti 2013 och fortsatte under 2013/2014 inklusive arbetsdagen i mars 2014.
Totalt har följande restaureringsåtgärder gjorts:
– ryckt och röjt tall (arbetat över en yta på 10 hektar)
– dragit upp större träd, tall och björk (arbetat på en yta av 4,5 hektar)
– gjort solgropar genom grävning (0,4 hektar totalt)
– mindre ytor med bränning i södra delen (0,36 hektar totalt)

Uppföljning
Inom projekt Sand Life ingår även inventeringar som syftar på att följa upp växt- och djurlivet i områden som restaureras. Fältpiplärkans häckning och utbredning inventerades 2013 inom hela Skåne. Inom Vitemölla/Klammersbäck fanns 2013 tre revir med häckning. Under 2014 jämfördes vegetationen i de ytor som brändes under våren 2014 med närliggande, obehandlade ytor. Preliminära resultat visar att mosstäcket minskade efter bränning och att mer bar sand återfanns i de brända ytorna.

Planerade skötselåtgärder 2014 
Under oktober-mars 2014/2015 fortsätter arbetet i området norr om Klammersbäck. Det är röjning av unga och rakväxande tallar, stubbrytning och grävarbeten. Syftet är att öppna upp tallskogen, främst i slänten och skapa en mosaik med tallskog, gläntor, öppna vegetationstäckta områden och sandblottor. Gamla, vidkroniga och knotiga tallar ska sparas. Stubbrytningen ger i sig fina sandblottor men på vissa ställen bör man också gräva extra sandblottor genom att vända ned markvegetation och få upp ren sand. För detaljerad planering, se karta. I samband med åtgärderna görs även skötselåtgärder enligt skötselplanen.

 

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Vitemölla och Klammersbäck med karta

 

Läs vidare

 

 

Lämna ett svar