Vresrosen grävs bort i Flommens naturreservat

Vresrosen (Rosa rugosa) är en invasiv art som egentligen hör hemma i Asien. Här i Sverige sprider sig vresros snabbt och hotar inte bara inhemska växter och djur utan också hela biotoper genom att breda ut sig över stora områden, framför allt på sandiga marker.

Länsstyrelsen kommer inom ramen för projektet Sand LIFE att gräva upp vresros längs stranden i Flommens naturreservat som ligger i Natura 2000-området Falsterbohalvön. Grävningarna kommer att pågå under mars månad för att sedan fortsätta efter sommarsäsongen 2014.
Vresros måste grävas upp med rötterna för att inte snabbt återkomma på platsen. Skötselåtgärderna här i klitterna ger de naturliga växterna sandrör och strandråg chansen att etablera sig samtidigt som det skapas ytor med bar sand. Åtgärderna gynnar även den sällsynta växten martorn.

För mer information om åtgärderna, kontakta Karl-Johan Pålsson, naturvårdsförvaltare, tel 010-224 15 92 eller karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Vresros på Flommen