Åtgärderna i Halland drar igång

Sand Life-projektet drar igång i Haverdals naturreservat

Det nya beslutet med tillhörande skötselplan för Haverdals naturreservat har nu vunnit laga kraft. Regeringen beslutade att avslå de inkomna överklagandena. Detta innebär att åtgärderna som planeras inom projektet Sand Life nu kan påbörjas och genomföras enligt planen.

Arbetet startar i norr

Inledningsvis kommer arbetet att starta i norra delen vid ”Båtabacken ”, och maskinerna kommer sedan att jobba sig söderut längs med stranden (i det rosamarkerade området på kartan). Fokus kommer till en början att ligga på åtgärder som att gräva vresros, skapa bar sand, gräva brandgator och att röja sly. Vresrosen kommer att grävas upp med rötterna och kommer sedan att skiljas från sand i ett trumsorteringsverk. Man sorterar då effektivt bort buskage med rotsystem och får tillbaka sanden som kan läggas tillbaka där buskaget stått. Sly och yngre träd som tränger ut mot stranden kommer till stor del att ryckas upp med rötterna de också, för att sedan köras bort eller eldas upp. Dessa åtgärder görs för att skapa ett öppet dynhedlandskap och motverka den igenväxning som pågår.

karta åtgärder haverdal 2014

Åtgärder även i andra reservat.

Bergtallavvecklingen har redan påbörjats på Hökafältet och kommer att fortsätta under vintern även i Tönnersa och i Haverdal. Åtgärder som vresrosgrävningHökafältet och Tönnersa under hösten. Under arbetet kommer maskiner att uppehålla sig i reservaten och rishögar och jordhögar kommer dyka upp intill ytorna där maskinerna jobbar. Upplag och högar med massor ligger naturligtvis bara tillfälligt och kommer så småningom att köras bort. Vissa rishögar kommer att eldas upp.

Information på plats

Vi kommer under arbetets gång att sätta upp skyltar som informerar besökande om vad som pågår och nya uppdaterade skyltar kommer att sättas upp efterhand.

Kontaktperson på länsstyrelsen i Halland för frågor om Sand Life:
Magnus Nystrand tel: 010-224 33 19
E-mail: magnus.nystrand@lansstyrelsen.se