Åby sandbackar

I naturreservatet och Natura 2000-området Åby sandbackar utförs åtgärder inom projekt Sand Life. På Åby sandbackar finns sandstäpp och där växer bland annat tofsäxing, sandsvingel och backsilja. Marken har betats under lång tid och uttag av sand har tidigare skett i de sandiga backarna.

Historiskt har marken varit helt öppen, under en period innan miljöstöden fanns enbuskar spridda i anslutning till de planterade talldungarna. Dessa är sedan tidigare röjda och marken åter öppen. Större delen av markskiktet har dock slutit sig med mossor, lavar och i vissa delar även ljung.

Åtgärderna på Åby sandbackar omfattar skapande av sandblottor, röjning, klippning/putsning av ljung och en ytlig störning av markytan genom harvning.

Läs vidare

Lämna ett svar