EU-kommissionen besöker Sand Life

Under två dagar i juni 2016 fick Sand Life besök av EU-kommissionens technical officer Ana Klenovsek och deras externa monitor Inga Racinska. Syftet med besöket var att se hur projektet rullar på och vi passade på att visa upp några av de större restaureringarna för besökarna. Först det färdigrestaurerade Gropahålet där bergtall avverkats för att lämna plats åt stora gläntor med lysande vit sand. Informationstavlor och utemuseet vid Friseboda med sin handikappanpassade ramp. I backlandskapet vid Drakamöllan visades 3 hektar plöjningar, ljungbränning och nyaskapade grävningar. På Falsterbohalvön i sydväst besöktes revlarna utanför Flommen med 6,3 hektar bortröjd vresros och där svårigheten med att få bort en främmande och invasiv art diskuterades. Till sist visades 20 hektar röjd igenväxning av björk på Falsterbo skjutfält där också ett av projektets nyare utemuseum står placerat. Under dag två anslöt även EU-kommissionens financial officer Tommy Sejersen och externa auditor Peter Mecko för att diskutera projektets finansiella utveckling.

Marit Hedlund visar de sandiga gläntorna i Gropahålet för EU-kommissionen.

Marit Hedlund visar de sandiga gläntorna i Gropahålet för EU-kommissionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Sandell visar kommissionens Ana Klevnovska utemuseet i Friseboda.

Maria Sandell visar kommissionens Ana Klenovsek utemuseet i Friseboda.

Drygt 3 hektar plöjdes på Drakamöllan under våren 2015. I vänstra kanten ses en tillfällig inhägnad för att stänga ute de betande djuren och få upp blomrikedomen.

Drygt 3 hektar plöjdes på Drakamöllan under våren 2015. I vänstra kanten ses en tillfällig inhägnad för att stänga ute de betande djuren och få upp blomrikedomen.

Karl-Johan Pålsson förklarar den omständiga processen med att röja vresros på revlarna vid Flommen.

Karl-Johan Pålsson förklarar den omständiga processen med att röja vresros på revlarna vid Flommen.

 

 

Restaureringsåtgärder i Friseboda naturreservat

Under vintern 2013/2014 kommer vi att fortsätta med restaureringsåtgärderna i Friseboda. Vi kommer att ta bort främmande trädslag, främst bergtall. Vi börjar i området i söder (rött område A) där bergtallen tas upp med rötterna. Därefter fortsätter vi i området strax norr om parkeringen (rött område B). Här finns fornlämningar i makren och vi kommer bara att ta bort träd med ris och lämna stubbarna. Träd och ris samlas ihop i högar. Det blå området kommer att röjas under hösten 2014.

Åtgärderna görs för att gynna de gamla, vidkroniga träden och skapa öppna områden med sand. Genom att öka andelen sandblottor i området kan vi bevara och utveckla områdets naturvärden för framtiden. Fältpiplärka och myrlejonslända är två arter som gynnas av dessa åtgärder.

Vi tackar för ert överseende med ris och rötter som under arbetets gång ligger i markerna!

För mer information:
Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-87 06 76
Markus Abrahamsson, Skogssällskapet, 0702-47 13 22

Hans Cronert, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 12 84

karta