EU-kommissionen besöker Sand Life

Under två dagar i juni 2016 fick Sand Life besök av EU-kommissionens technical officer Ana Klenovsek och deras externa monitor Inga Racinska. Syftet med besöket var att se hur projektet rullar på och vi passade på att visa upp några av de större restaureringarna för besökarna. Först det färdigrestaurerade Gropahålet där bergtall avverkats för att lämna plats åt stora gläntor med lysande vit sand. Informationstavlor och utemuseet vid Friseboda med sin handikappanpassade ramp. I backlandskapet vid Drakamöllan visades 3 hektar plöjningar, ljungbränning och nyaskapade grävningar. På Falsterbohalvön i sydväst besöktes revlarna utanför Flommen med 6,3 hektar bortröjd vresros och där svårigheten med att få bort en främmande och invasiv art diskuterades. Till sist visades 20 hektar röjd igenväxning av björk på Falsterbo skjutfält där också ett av projektets nyare utemuseum står placerat. Under dag två anslöt även EU-kommissionens financial officer Tommy Sejersen och externa auditor Peter Mecko för att diskutera projektets finansiella utveckling.

Marit Hedlund visar de sandiga gläntorna i Gropahålet för EU-kommissionen.

Marit Hedlund visar de sandiga gläntorna i Gropahålet för EU-kommissionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Sandell visar kommissionens Ana Klevnovska utemuseet i Friseboda.

Maria Sandell visar kommissionens Ana Klenovsek utemuseet i Friseboda.

Drygt 3 hektar plöjdes på Drakamöllan under våren 2015. I vänstra kanten ses en tillfällig inhägnad för att stänga ute de betande djuren och få upp blomrikedomen.

Drygt 3 hektar plöjdes på Drakamöllan under våren 2015. I vänstra kanten ses en tillfällig inhägnad för att stänga ute de betande djuren och få upp blomrikedomen.

Karl-Johan Pålsson förklarar den omständiga processen med att röja vresros på revlarna vid Flommen.

Karl-Johan Pålsson förklarar den omständiga processen med att röja vresros på revlarna vid Flommen.

 

 

Full fart på åtgärderna i Gropahålet

I Natura 2000-området Gropahålet, söder om Åhus på Skånes ostkust, är restaureringsåtgärderna i full gång. I områdets norra hälft arbetar man med avverkning av tall och bergtall för att öppna upp den slutna tallskogen och skapa gläntor. Det är främst sluttningarna mot söder som öppnas upp. Det görs för att skapa solvarma backar där insekterna ska trivas. När virket har transporterats ut kommer nästa steg i arbetet. Då kommer man gräva upp stubbarna och på så sätt få fram den bara sanden.

I andra delar av Gropahålet gräver man upp kalkrik sand. Inom Gropahålet finns områden där man hittar växter som tillhör den sällsynta naturtypen sandstäpp. Den vita sandnejlikan är en av dessa arter, som man bland annat hittar på vissa platser längs stranden vid Gropahålet. Nu har vi hittat den även inne i tallskogen på enstaka platser, exempelvis längs vägen in till parkeringen vid hundbadet.

Provtagning av pH i sanden visar att det finns kalkrik sand på platser inom Gropahålet men att den kalkrika sanden finns ett stycke under marken, som idag är täckt av vegetation och förna. Därför gräver vi nu upp den rena, kalkrika sanden på dessa platser och hoppas kunna ge den väldoftande sandnejlikan och andra speciella sandmarksväxter nytt livsrum.

I den södra delen av Natura 2000-området, som idag är naturreservat, har vi redan gjort åtgärder. Inne i skogen har ett område där det en gång planterades bergtall redan avverkats. Stubbar och marktäcke har tagits bort och till den stora gläntan hittade den den sällsynta fågeln fältpiplärka redan förra året.

Det känns som ett gott betyg att vi får tillbaka en av de hotade sandmarksarterna redan något år efter restaureringsåtgärderna. Men arbetet med att öppna upp tallskogen måste fortsätta även efter de stora åtgärderna är färdiga, då tallplantor och andra träd ofta frösår sig i den bara sanden. Därför har grävningar även skett i det redan restaurerade området för att förhindra att det växer igen.

 

Har ni frågor kring arbetet som pågår i Gropahålet, kontakta naturvårdsförvaltare Marit Hedlund på Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 15 21 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Här nedan är några fotografier från arbetet med både avverkning och grävning i sanden.

 

 

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert gropahålet_åtgärder2015_marithedlund gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015grävning gropahålet feb 2015 gropahålet grävning feb 2015 marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015

Nu skapas solgläntor i Gropahålets tallklädda sanddyner

Denna vecka börjar arbetet med att öppna upp de trädklädda dynerna i Natura 2000-området Gropahålet. Syftet med åtgärderna är att få ned ljus och värme till marken, och gynna det speciella insektsliv som är knutet till öppna sanddyner.

Arbetet med att skapa gläntor och slänter kommer ske i flera steg. I det första steget kommer träden att avverkas och transporteras ut. Några träd får stanna kvar i området som död ved. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar.
Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder. De öppna sandmiljöerna värms upp av solen och många insekter kommer att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglar som trädlärka och fältpiplärka. Två områden med bergtall kommer också att röjas för att skapa öppna sandmiljöer.

Mer frågor?

Om ni har frågor, kontakta Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 1521 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se.

gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert

ny gropahål

De blåmarkerade områdena kommer att öppnas upp genom att tall och bergtall avverkas samtidigt som sandblottor skapas. I de orangemarkerade områdena har redan träden och stubbarna tagits bort och här röjer vi nu uppväxande tallplantor och skapar mer bar sand.