Invigning av vandringsled i sandens rike

Söndagen 20 maj inviger vi Blåvingeleden i naturreservaten Drakamöllan, Kumlan och Maglehem. Den 9 km långa vandringleden går genom det böljande sandmarkslandskapet och visar några av de områden som restaureras för att gå från skog till öppen sandmark.

 

PROGRAM

11.00 Invigning med Monica Frangeur

11.30-15.00

Öppet hus i sandens rike – aktiviteter för både barn och vuxna, se nedan

 

 

KOLBULLAR OCH SKOGSGUBBAR
Vi bjuder på kolbullar och pratar skötsel av bokskogar.

FÅGELHÖRNA
Ta en koll i vår tubkikaren. Vi berättar om sandmarkernas fåglar.

BARNAKTIVITETER
Kom och pyssla och lär dig mer om fjärilar.

INSEKTSSAFARI
Leta småkryp i sanden. Vi letar efter dyngbaggar och vårens första fjärilar.

Gå TIPSPROMENAD
på Blåvingeleden. Drakamöllans gårdshotell bjuder på fika när du passerar gården.

 

Samlingsplats är Maglehems naturreservat, se karta

Restaurering av sandtallskog i naturreservatet Böda kusten västra påbörjas

I Böda kusten västra påbörjades informationsinsatser under våren 2017 och planeringen av naturvårdsåtgärder, vilka kommer att genomföras under hösten med början i månadsskiftet augusti/september. Precis som i det östra reservatet startas åtgärdsarbetet med att skapa en glesare och mer öppen solbelyst tallskog. Efter skogsåtgärderna kommer förna och stubbar tas bort i vissa ytor för att skapa bar sand. Vid kusten kommer åtgärdsarbetet var inriktat på att restaurera de öppna dynerna (vit och grå dyn) genom att ta bort balsampoppel som är en invasiv art. Den tar över och konkurrerar ut karaktäristiska arter för naturtypen såsom martorn, sandstarr, strandvicker m.fl.

Läs mer om skötselåtgärderna i Böda Ekopark här.

Nytt informationsmaterial från Sand Life

Ett av projektets mål är att få ut information om de fantastiska sandmiljöerna, dess invånare och om vad man kan göra för att bevara och öka biologisk mångfald på dessa marker. Därför har vi gjort åtta olika foldrar som berättar om djur, miljöer och även om de oönskade, invasiva arterna som vi arbetar med att få bort. Just nu sitter vi och läser korrektur men vi räknar med att få dem från tryckeriet i slutet av augusti. Du kan dock redan nu ladda ned dem som pdf-filer på vår sida med nedladdningsbart material.

korrektur foldrar

 

 

Vill du ha dem i pappersformat,  kontakta projektledaren Gabrielle Rosquist, tel 010-224 16 13 eller gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se.

Arbetet i naturreservatet Bödakusten Östra fortsätter

I mars 2015 påbörjade Länsstyrelsen ett samarbete med markägaren Sveaskog om restaureringsåtgärder på sanddynerna inom naturreservatet Bödakustens östra , mellan Homrevet och Fagerrör.

20150326_084933

 

 

 

Restaureringsåtgärderna kommer att fortsätta under hösten 2015 från de färdiga områdena vid Fagerrör via Homrevet ner till Lyckesand inom de blåmarkerade ytorna på kartorna nedan.

Under hösten eller våren 2016 kommer mycket av förnan att skrapas bort så att den fina sanden kommer fram igen. Samtidigt kommer en del av körspåren från tidigare avverkningar att åtgärdas.

För mer information kontakta Tommy Gustafsson (tel. 010-223 85 23) på länsstyrelsen som är samordnare för Sand Life projektet på Länsstyrelsen i Kalmar län.

projektområden (Böda kronopark) kan man se kartor över samma område från 1940-talet och 1960-talet och se hur igenväxningen har skett över tiden.

 

 

karta åtgärder bödakusten östra

Nu börjar restaureringen av Hagestad.

I naturreservatet Hagestad vid Sandhammaren har arbetet med att skapa mer ljus och värme i tallskogen börjat. De trädklädda sanddynerna har vuxit igen och nu avverkas träd och buskar för att skapa gläntor i tallskogen. Åtgärderna är del av projekt Sand Life som arbetar med sandmarker i södra Sverige.

Mer information om åtgärderna finns på webbsidan om  Hagestad under projektområden

20151008_122324

På ett fåtal platser i naturreservatet kan man hitta tofsäxing, en sällsynt art som trivs på kalkhaltig sandmark. Vi skyddar den från skötselåtgärderna och hoppas att den ska spridas sig i de öppna sandmarker som skapas genom åtgärderna.

skydda tofsäxing från avverkning_Mjönsson_okt2015

Sand Life från ovan

I projektet har vi planer på att filma våra projektområden både från marken och från luften. Vårt första trevande försök visar naturreservatet Flommen på Falsterbonäset. Här har vi under två säsonger grävt bort vresros i sanddynerna närmast havet, och denna korta film visar området och åtgärderna från ovan. Vi kommer fortsätta gräva bort mer vresros under vintern 2015/2016.

Nu grävs sandblottor på Ravlunda skjutfält

På havet går vågorna höga längs Skånes ostkust och sanden yr från grävmaskinerna på Ravlunda skjutfält. Hela veckan arbetar tre grävmaskiner med att göra sandblottor i betesmarken på Ravlunda skjutfält. Genom att gräva ned det översta lagret med gräs och organiskt material och lyfta upp den rena sanden till ytan skapas en mosaik av bar sand och blommande växter.

De gräsklädda vidderna på Ravlunda skjutfält hyser en fantastisk biologisk mångfald. Men minskat slitage från militärens fordon har gjort att grässvålen slutit sig och det finns inte mycket bar sand kvar. Projekt Sand Life gräver därför ett femtiotal sandblottor på 100-200 kvadratmeter längs havet i södra delen av skjutfältet.

För mer information om åtgärderna, kontakta Maria Sandell (010-224 16 23 eller maria.sandell@lansstyrelsen.se)

ravlunda_004

ravlunda_001ravlunda_003  

Upptäck livet i sanden

På sex platser i Skåne kan man i sommar få veta mer om livet i sanden. Här placeras utemuseum som ska berätta om de unika naturvärden som ryms i sandmarkerna. Utemuseerna är en del av projekt Sand Life, som arbetar med att restaurera sandmarker i södra Sverige.

Förra året fick Rinkaby skjutfält och Friseboda naturreservat sina utemuseer.  Denna vecka är det dags för ytterligare fyra platser att få ett monument över det fantastiska växt- och djurliv som döljer sig i sanden.- Syftet med ett utemuseum är att berätta om naturen på platsen. Vi hoppas att de väcker nyfikenhet på det spännande djurliv som finns i sandmarkerna samtidigt som man får en förståelse för den skötsel som krävs för att bevara naturvärdena, säger Maria Sandell, regional projektledare för projekt Sand Life.

Projekt Sand Life har sedan 2012 arbetat med att restaurera sandmarker i södra Sverige. I Skåne finns unika naturvärden knutna till sanden både längs kusterna och i den sandiga Vombsänkan, och projektet arbetar i 23 olika Natura 2000-områden i Skåne, Halland och på Öland.

Utemuseum placeras i välbesökta områden där speciellt sommartid många människor rör sig. Under tisdagen monterades den stora stenstoden som utgör blickfånget på utemuseet på Falsterbo skjutfält, Revingehed och i Hagestad naturreservat. På onsdag får Ängelholm sitt utemuseum på sandstranden i Kronoskogen.

 

utemuseum_20152_001

 

utemuseum_2015_001

 

Nu börjar restaureringen av sanddynerna i Bödakusten Östra

Länsstyrelsen i Kalmar län har nu börjat avverka tall inom naturreservatet Bödakustens Östra. I sanddynerna mellan Homrevet och Fagerrör kommer man att i samråd med markägaren Sveaskog att öppna upp sanddynerna som idag är nästan helt igenvuxna.

På kartorna längst ned på kan man se den igenväxning som skett sedan 1940-talet och fram tills idag. Många av de arter som är knutna till varma, sandiga marker försvinner i takt med igenväxningen. Den mosaik med gläntor som man kan se på kartan från 1940 är målbild för de åtgärder som kommer ske inom de blåmarkerade ormådena. Åtgärderna kommer gynna sandmarksarter som myrlejonslända, samt arter som är beroende av solbelysta tallar, exempelvis skalbaggen reliktbock.

Senare i år kommer förnan att skrapas bort så att den rena sanden kommer från.

Vill du veta mer om åtgärderna i Bödakusten Östra, kontakta Johan Jansson, Länsstyrelsen Kalmar, 010-223 8527.

 

Här är en bild på hur det ser ut innan vi satte igång med åtgärderna i sanddynerna inom naturreservatet Bödakustten Östra


20131009_132247

 

böda östra åtgärderBild1

 

 

Full fart på åtgärderna i Gropahålet

I Natura 2000-området Gropahålet, söder om Åhus på Skånes ostkust, är restaureringsåtgärderna i full gång. I områdets norra hälft arbetar man med avverkning av tall och bergtall för att öppna upp den slutna tallskogen och skapa gläntor. Det är främst sluttningarna mot söder som öppnas upp. Det görs för att skapa solvarma backar där insekterna ska trivas. När virket har transporterats ut kommer nästa steg i arbetet. Då kommer man gräva upp stubbarna och på så sätt få fram den bara sanden.

I andra delar av Gropahålet gräver man upp kalkrik sand. Inom Gropahålet finns områden där man hittar växter som tillhör den sällsynta naturtypen sandstäpp. Den vita sandnejlikan är en av dessa arter, som man bland annat hittar på vissa platser längs stranden vid Gropahålet. Nu har vi hittat den även inne i tallskogen på enstaka platser, exempelvis längs vägen in till parkeringen vid hundbadet.

Provtagning av pH i sanden visar att det finns kalkrik sand på platser inom Gropahålet men att den kalkrika sanden finns ett stycke under marken, som idag är täckt av vegetation och förna. Därför gräver vi nu upp den rena, kalkrika sanden på dessa platser och hoppas kunna ge den väldoftande sandnejlikan och andra speciella sandmarksväxter nytt livsrum.

I den södra delen av Natura 2000-området, som idag är naturreservat, har vi redan gjort åtgärder. Inne i skogen har ett område där det en gång planterades bergtall redan avverkats. Stubbar och marktäcke har tagits bort och till den stora gläntan hittade den den sällsynta fågeln fältpiplärka redan förra året.

Det känns som ett gott betyg att vi får tillbaka en av de hotade sandmarksarterna redan något år efter restaureringsåtgärderna. Men arbetet med att öppna upp tallskogen måste fortsätta även efter de stora åtgärderna är färdiga, då tallplantor och andra träd ofta frösår sig i den bara sanden. Därför har grävningar även skett i det redan restaurerade området för att förhindra att det växer igen.

 

Har ni frågor kring arbetet som pågår i Gropahålet, kontakta naturvårdsförvaltare Marit Hedlund på Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 15 21 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se

Här nedan är några fotografier från arbetet med både avverkning och grävning i sanden.

 

 

gropahålet_åtgärder2015_hanscronert gropahålet_åtgärder2015_marithedlund gropahålet_åtgärder2015_marithedlund2

marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015grävning gropahålet feb 2015 gropahålet grävning feb 2015 marithedlund_grävning_kalk_gropahålet_feb2015