Restaurering av sandtallskog i naturreservatet Böda kusten västra påbörjas

I Böda kusten västra påbörjades informationsinsatser under våren 2017 och planeringen av naturvårdsåtgärder, vilka kommer att genomföras under hösten med början i månadsskiftet augusti/september. Precis som i det östra reservatet startas åtgärdsarbetet med att skapa en glesare och mer öppen solbelyst tallskog. Efter skogsåtgärderna kommer förna och stubbar tas bort i vissa ytor för att skapa bar sand. Vid kusten kommer åtgärdsarbetet var inriktat på att restaurera de öppna dynerna (vit och grå dyn) genom att ta bort balsampoppel som är en invasiv art. Den tar över och konkurrerar ut karaktäristiska arter för naturtypen såsom martorn, sandstarr, strandvicker m.fl.

Läs mer om skötselåtgärderna i Böda Ekopark här.