Naturvårdsbränning för mångfalden

Nu brinner det på de gräs- och ljungbeklädda markerna i Sand Life. När våren kommer och markerna torkar upp är naturvårdsbränning ett enkelt sätt att bli av med nervissnad växtlighet från tidigare år. Naturvårdsbränning är en gammal beprövad metod för att förnya betet för djuren, men den har också visat sig gynna de vilda växter, djur och svampar som lever i de öppna markerna.

Under 2017 kommer gammal fjolårsvegetation att brännas av i flera områden som ingår i Sand Life. Nedan ett exempel från Revingefältet i mars.

Film bränning Revinge 2017

Nu fortsätter vi på Revingefältet

I veckan påbörjades vinterns restaureringar av de sandiga markerna på Revingefältet. Under några veckor framöver kommer ny sand att grävas fram och senare under våren kommer gammal växtlighet att brännas av och ytor att plöjas. Målet är att skapa ett mera varierat landskap med en mosaik av blottlagd sand och växtlighet. I de öppna, solbelysta sandgroparna trivs växter och smådjur som älskar varm sand och som inte har en chans att klara sig där grässvålen har tätnat och marken blivit kall och fuktig.

Sand grävs fram på Revingefältet under vintern 2016.

Sand grävs fram på Revingefältet under vintern 2016.

 

Snabba svar på åtgärder i Sand Life

Blommande sandvita och fältmalört samt de rödlistade kärlväxterna luktvädd, hedblomster och dvärgseradella hittades i nyskapade sandblottor på Revingefältet redan första sommaren efter att åtgärderna gjorts.

Blommande luktvädd på Revingefältet

Blommande luktvädd på Revingefältet

Under vintern 2014/2015 skapades cirka 200 sandblottor på det militära övningsfältet vid Revingehed. Växtligheten grävdes bort på 100 m2 ytor fördelade över hela fältet och uppe i den nordöstra delen schaktades större ytor så att den rena sanden visade sig. Dessa ytor undersöktes sedan under sommaren 2015 för att se hur snabbt växterna etablerade sig i sanden och om det även fanns naturvårdsintressanta arter bland dessa.

Trettiotvå ytor inventerades vad gäller förekomsten av växter, och resultatet räknades ut som % av totala antalet ytor. Totalt hittades 54 växtarter i 32 inventerade ytorna och i genomsnitt fanns 8 arter per yta. Vanligaste arten var bergsyra, som nästan fanns i alla ytorna. Förutom de rödlistade arterna dvärgserradella, luktvädd och hedblomster, hittades viktiga nektarkällor och värdväxter för insekter (t ex åkervädd och fältmalört).

Under Sand Lifes gång följs biotoperna och dess arter upp av Lunds universitet och resultaten sammanställs i rapporter som kommer att finnas tillgängliga på projektets hemsida.

 

Bland stridsvagnar och militärer

Sand Life bland stridsvagnar på Regementets dag

Sand Life bland stridsvagnar på Regementets dag

På lördagen den 22 augusti 2015 strålade solen över Revingehed och Regementets dag, där Sand Life passade på att prata sandmarker. Upp emot 10 000 besökare fanns på plats och en stor del av dessa besökte Länsstyrelsens tält. I tältet turades representanter från Länsstyrelsen, Lunds kommun och P7 om att informera om naturvården på Revingefältet, i kommunen och i länet. Inte minst så kunde Sand Life berätta om alla de åtgärder som gjorts under vintern 2014/2015 på Revingefältet.

– Många var nyfikna på alla de solgropar med bar sand som grävts på heden under vintern, säger Gabrielle Rosquist från Sand Life som var på plats för att diskutera naturvård och sandmarker med besökarna.

Sand Life finns med på Regementets dag

Sand Life finns med på Regementets dag

 

Nu brinner det i Sand Life

Våren är här och det börjar spira i gräset. Innan det grönskar på riktigt passar Sand Life på att bränna bort gammalt gräs och förvedad ljung. I dagarna är hjälper Fortifikationsverket till med bränningarna på Revingefältet. Förberedelserna med att harva brandgator är redan gjorda. Med gasolbrännare och vattentank och noggrann planering eldas utvalda områden. Om några veckor kommer de avbrända ytorna att grönska med nytt gräs och såsmåningom med blommande örter.

Bränning på Revingehed 2015Bränning på Revingehed 2015 DSC_0592Vattning vid bränning på Revingefältet 2015DSC_0605