Slutkonferens i Sand Life 22 – 24 maj 2018, Kristianstad

Slutkonferens Sand Life

Under tre fantastiska dagar 22 – 24 maj samlades sandmarksintresserade i Kristianstad för att diskutera sandmarksskötsel och ta del av resultaten från Sand Life. Projektet som har pågått i Skåne, Hallands och Kalmar län under sex år, avslutas till sommaren. Under dessa år har det sandiga landskapet öppnats upp och sand blottlagts. Nästan 500 hektar tallskog har avverkats och 200 hektar sly och buskar röjts. Över 200 hektar sand har blottlagts och 40 hektar av den invasiva främmande arten vresros har grävts upp.

Konferensen invigdes av Annelie Hultén, landshövding i Skåne län och inleddes av projektledaren Gabrielle Rosquist. Projektets partners berättade om vad som hänt i länen samtidigt som experter på sandhistorik, skötsel och arter gav sin syn på arbetet.

Under en heldag kunde deltagarna se på röjningarna i dynområdet vid Hagestad under ledning av områdets förvaltare Magnus Jönsson. Ett stopp gjordes vid Haväng där Verkeån har sitt utlopp och där sandnejlika och stor sandlilja blommade vackert i sandstäppen. En vandring genom det böljande landskapet med Drakamöllan och Kumlan leddes av Marit Hedlund och brukaren Niels Lundh.

På sista dagen släpptes resultaten från projektets uppföljning av habitat och arter, samt gav en inblick i småskalig sandrestaurering i Nybro kommun, samt en utblick i Europa hur andra Life-projekt arbetat med sina sandmarker.

Under konferensen släpptes även en manual för hur man kan restaurera och sköta sandiga marker för att gynna den höga rikedomen av djur, växter och svampar. Manualen är tänkt att vara en guide för hur dessa marker kan skötas i hela landskapet och finns både på svenska och på engelska.

Deltagare på slutkonferensen i Sand Life på besök i Hagestad, Sandhammaren. Foto Holger Rössling

De olika presentationerna ligger nedan:

Tisdag 22 maj

Information från projektet:

Gabrielle Rosquist (projektledare) berättade om projektets arbete i stort med restaureringar, information och uppföljning.

Maria Sandell (regional projektledare i Skåne) lyfte de olika sandmarkshabitaten som Skåne arbetat med och lyfte samarbetet med försvarsmakten på de militära övningsområdena.

Karl-Johan Pålsson (förvaltare skyddade områden i Skåne) berättade bland annat om utmaningar med att ta bort vresros på Falsterbohalvön.

Mikael Larsson och Björn Larsson (regionala projektledare i Halland) visade på kostnader och svårigheter med att utrota vresros från sanddynerna i södra Halland. Man visade även på de storskaliga borttagning av bergtall som öppnat upp och skapat en variation av miljöer i Halland.

Jonas Lundquist (regional projektledare i Kalmar) visade på sandstäppsrestaurering på Öland där bland annat sandblottor grävts och ljung dammsugits. Även på Öland har tallskogarna vid Böda/Byrum i norr öppnats upp och invasiva arter bekämpats.

Habitat- och artinformation:

Krister Larsson (ALLMA Natur & Kultur) som har lång erfarenhet av sandmarker lyfte problemet med att vi under decennier över-skyddat våra sandmarker och genom felaktig hävd eller icke-hävd låtit dessa marker växa igen. En tillbakablick i tiden visade även hur vi stävjat sanden med olika åtgärder såsom staket och tångläggning. En efterlysning av ett mosaikartat sandlandskap med olika stadier av successionen.

Kill Persson (MiNa) lyfte de två nyckelorden – störning och mosaik – för att återfå ett myllrande liv i sandmarkerna. Rekommendationerna för att nå dit är – bränn, ryck och gräv. Att välja maskin efter vad man vill åstadkomma är också en nödvändighet.

Mikael Jeppsson (Svensk Mykologisk Förening) gav en inblick i sandmarkernas svampsamhällen med fokus på gastromyceterna, dvs röksvamparna. Nyckeln för att gynna dessa svampar är måttlig störning som ger öppen sand i mosaik med lågvuxen vegetation.

Patrik Olofsson (Eco Images) har inventerat fågel inom Sand Life och kunde bland annat visa en positiv trend för sandmarkernas paradfågel, fältpiplärkan.

Torsdag 24 maj

Uppföljning av projektet:

Erik Borgström (Lunds universitet) visade resultaten för uppföljning av habitat och arter inom Sand Life. Spännande resultat som visade att bland annat steklar och skalbaggar som är beroende av blottad sand har gynnats.

Pål Axel Olsson (Lunds universitet) har bedrivit forskning på framförallt sandstäpp under drygt 15 år och berättade om sina resultat. Bland annat var tofsäxingen an snabb kolonisatör när den kalkhaltiga sanden blottlades.

Sebastian Ivarsson (Kristianstads universitet) har specialstuderat inställningen till Sand Life i Vitemölla och Haväng genom en enkätundersökning och djupintervjuer.

Kevin Benham (Louisiana State University) är en konstnär från USA som samarbetat med Sand Life genom så kallad Land art och sin installation Broken kilometer.

Småskalig sandmarksrestaurering och utblick Europa:

Olof Persson (Nybro kommun) har samarbetat med Länsstyrelsen i Kalmar med småskalig sandmarksrestaurering för att framförallt gynna den enorma rikedom av steklar som finns i östra Småland.

Holger Rössling och Stefanie Luka (LIFE Sandrasen, Tyskland) har restaurerat kalkrika sandmarker i Brandenburg, miljöer som liknar den svenska sandstäppen. Bland annat har man arbetat mycket med att hjälpa växterna genom utsådd, utplantering och höspridning.

Uffe Strandby (LIFE REDCOHA, Danmark) berättade om sina olika försök med att kartera och bekämpa vresros på västra Jylland.

Roman Hamersky (AOPK, Tjeckien) visade på restaurering av två Life-projekt med fokus på att dels återfå stäppvegetation, dels gynna den kontinentala sandnejlikan Dianthus arenarius ssp. bohemicus.

After-Lifeplan (projektpartners) sist, men inte minst obetydligt, så lyftes planer på hur de restaurerade sandmarkerna kan upprätthålla sina viktiga strukturer, såsom blottade sand, låg vegetation, blommande växter och gläntor.