Skedeås

Skedeås är beläget på Ancylusvallen, en strandvall från ett tidigare Östersjöstadium. I detta Natura 2000-område finns värdefulla naturbetesmarker som domineras av torra gräsmarker med artrik flora. De naturtyper som finns på Skedeås är sandstäpp, kalkgräsmarker och fuktängar.

Skedeås består av två delområden – det södra området som har betats under lång tid och det norra som saknar hävd sen flera decennier tillbaka. I båda delområdena har andelen enbuskar och unga tallar blivit alltför hög. Som en del i projekt Sand Life har nu betet återupptagits i den norra delen och igenväxningstrenden har vänts genom röjningar i de båda delområdena. Buskröjningarna är viktiga för att öppna upp för större solinstrålning och öka den betade arealen. Tallar och enbuskar har en negativ inverkan på den kalkberoende sandstäppsvegetationen.

Flera gräsbränningar är gjorda och ytterligare ytor kommer att brännas. I båda delområdena har sandblottor grävts för att gynna insektslivet. Blottad sand är viktig då den snabbt värms upp och erbjuder bomiljöer för grävande insekter.

Läs vidare

Lämna ett svar