Böda Ekopark

I Böda Ekopark ligger naturreservaten Böda kusten östra och Böda kusten västra som innehåller flera naturtyper kopplade till sandiga miljöer. Många arter som är knutna till öppna varma sandtallskogar försvinner i takt med igenväxningen. Med 40-tals kartans ”öppenhet” som målbild restaureras trädklädda sanddyner, vit- och grå dyner i de båda Naturreservaten med syfte att gynna sandmarksarter i området, tex myrlejonsländor och arter beroende av solbelysta tallar, som skalbaggen reliktbock.

Böda kusten östra

I Böda kusten östra påbörjades åtgärderna 2015 med att glesa ut tallskogen på de trädklädda sanddynerna och avverkning av den kustnära tallskogen. Våren 2016 återställdes en del grövre körspår estetiskt samtidigt som förnan skrapades bort på valda platser för att få fram den fina sanden igen. Responsen från bland annat myrlejonsländor lät inte vänta inte på sig. Den blottade sanden är fullproppad av deras fångshålor som påminner om kratrarna på månen. Våren 2017 fortsatte arbetet med försöka skapa mer sand på de yttersta kustdynerna och samtidigt gynna blommor värdefulla för många arter. Längs en längre sträcka brändes gammalt fjolårsgräs och mossa av genom en kontrollerad naturvårdsbränning, vilket gynnade blommor som är viktiga som näringskälla för insekter. Exempel på blommor är strandvial, rotfibbla och flockfibbla. Under vintern och våren 2017/18 har mer öppna sandytor skapats och en del av de kvarvarande körspåren har återställts.

Bödakusten västra

Precis som i det östra reservatet startades åtgärdsarbetet med att skapa en glesare och mer öppen solbelyst tallskog genom att en del av de yngre träden avverkades. De allra äldsta träden som höll på att konkurreras ut av de yngre får på det sättet möjlighet att leva vidare. På delar av markern har stubbarna från avverkningen grävts upp och marken har skrapats fri från mossa och lavar som växt sig allt tätare genom åren. De inplanterade buskagen med balsampoppel som spridit sig längs med stora delar av stranden har tagits bort och den naturliga växtligheten med strandgräs och örter kan nu komma tillbaka.

Förutom att de båda reservaten är hem för många hotade arter är de också populära besöksmål. Vid Fagerrör i Bödakustens östra och Byrum i Bödakustens västra finns utemuseum som berättar om projektet och de naturvärden som finns i sandiga marker. Det syns fortfarande en del spår av det arbete som gjorts. Med tiden kommer det lite stökiga utseendet att ersättas av ett mer naturligt och de åtgärder som gjorts ger på sikt också högre värden för friluftslivet. Under kommande år kommer Länsstyrelsen att förbättra parkeringar, placera ut fikabord och markera upp stigar att ströva på.

  • Före naturvårdsbränning av Bödakusten Östra.
    Före naturvårdsbränning av Bödakusten Östra.

För mer information kontakta Tommy Gustafsson (tel. 010-223 85 23) eller Erik Nordlind (010- 223 85 64) på Länsstyrelsen som är samordnare för Sand Life projektet i Kalmar län eller läs vidare i de restaureringsplaner som finns under “Läs mer” längst ner på denna sida.

Kartor på Bödakusten Östra

Kartor på Bödakusten Västra

Ny skötselplan

Inom projektet har nya föreskrifter och en nya skötselplaner upprättats för naturreservaten Böda östra och Böda västra inom Böda kronopark. Besluten och skötselplanerna hittar du här:

Läs vidare

Lämna ett svar