Gårdby sandhed

Gårdby sandhed är naturreservat och Natura-2000 område som utgör kärnområdet för den öländska sandstäppen. Sandheden har betats under mycket lång tid och periodvis har betestrycket varit hårt. Betet och djurens tramp samt ett visst uttag av sand har gjort så att sandlevande växter och djur kunnat leva kvar. Men under de senaste decennierna har betestrycket minskat och ljung, starr och enbuskar har brett ut sig alltmer på bekostnad av den störningsberoende sandstäppsvegetationen.

Åtgärderna i Sand Life omfattar skapande av sandblottor, röjning av buskar och mindre träd, klippning/putsning av ljung och en ytlig störning av markytan genom harvning. Syftet med projektet är att skapa varma, solbelysta miljöer för framförallt insekter och att återskapa den unika naturtypen sandstäpp. För att skapa variation i landskapet och ett varmare mikroklimat i vissa lägen har en del grupper med enbuskar samt enstaka tallar sparats. Detta gynnar särskilt steklar och fjärilar.

I en del av reservatet som tidigare använts som sandtäkt har en del tallar ryckts upp med rötterna för att skapa ytterligare andel blottad sand. Ris och grenar från dessa träd transporteras bort men en del grövre ved kommer att lämnas kvar för vedlevande insekter.

Åtgärder på Gårdby sandhed

Ljungen skördas och ytor harvas på Gårdby sandhed

Läs vidare

Lämna ett svar