Kabusa skjutfält

Sydkustens öppna gräsmarker, präglad av äldre tiders utmarksbete och militär verksamhet

På den skånska sydkusten ligger det militära skjutfältet Kabusa. Området sträcker sig från Nybrostrand i väster till Hammars backar i öster. Den västra delen utgörs av flacka betesmarker med flygsand. I öster övergår de i ett starkt kuperat landskap med isälvssediment. Vid de flacka delarna mynnar Kabusaån. Branten vid Hammars backar stupar ca 30–40 meter ner mot havet.

Området har en lång tradition som betesmark och på äldre kartor beskrivs marken som mager och plågad av sandflykt. Jordbruksmarken bestod då av fem vångar, som troligen hade långa trädesperioder. Detta gav en stor variation av tegar som odlades, betades eller bara låg i vila. De inre delarna av fältet var periodvis uppodlade fram till 1940-talet.

På 1940-talet förvärvades den östra delen av militären och på 1960-talet även Kabusagården i väster. Förutom militära övningar så används Kabusa idag flitigt för rekreation och friluftsliv. Uppvindarna i branterna är utmärkta för hängflygning. Idag betas hela området av nötkreatur.

Växt- och djurlivet

De kustnära sanddynerna på Kabusa ingår i ett dynamiskt system med succession från vandrande vita dyner närmast vattnet till vegetationsklädda grå dyner inåt land. Den variation som finns med växtlighet och fläckar med bar sand är utmärkt för den sällsynta fältpiplärkan (Anthus campestris, EN). Senast 2008 noterades fältpiplärka häckande vid Kabusaåns mynning. Längs den vita dynen växer även den taggiga, men vackert blålysande martornen (Eryngium maritimum, EN). En sällsynt växt längs den svenska kusten från Bohuslän till Gotland. Uppe på strandheden finns kanske områdets mest unika art, den lilla fjärilen silverfläckat kapuschongfly (Cucullia argentea, CR) vars larver lever på fältmalörten. De gula hedblomster (Helichrysum arenarium) som finns i området har minskat kraftigt i landskapet, vilket inte är så gynnsamt för det hotade mjölflyet (Eublemma minutata, EN) som lever på just hedblomster.

Många av de rödlistade arter som finns på Kabusa skjutfält kommer att gynnas av åtgärderna i Sand Life. Fältpiplärkan behöver större sandfläckar och stora arealer med en mosaik av bar sand och växtlighet för att häcka och hitta mat. Martorn finns framförallt i den vita dynen längs stranden och behöver bar sand för att fröna ska kunna gro. Fjärilar och bin är beroende av att det finns blommande växter i området och för de insekter som vill ha en enda värdväxt så måste just den växten ha möjlighet att blomma varje år. Områdets fältmalört och hedblomster får därför möjlighet att blomma genom sent betespåsläpp på vissa ytor och deras frön att gro i den varma sanden.

Åtgärder i Sand Life

Inom Sand Life kommer stora delar av de torra sandiga markerna att få mer bar sand och större blomsterprakt. På de obetade områdena i den sydvästra delen av fältet ska några större ytor med bar sand tas fram för att locka den sällsynta fältpiplärkan.

Den glesa vegetationen och mer bar sand på Kabusa ska komma tillbaka genom att harva och plöja den sandiga marken. Är förnalagret tjockt kan en djupare plöjning behövas eller så kan grässvålen schaktas bort. Gammal växtlighet kommer att brännas bort. Flera åtgärder kan kombineras på samma plats som bränning och åtgärder för att få fram bar sand.


RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Kabusa


 

Åtgärder under 2014/2015Åtgärdsområde Kabusa 2014

Under hösten 2014 arbetar Länsstyrelsen Skåne, Försvarsmakten och Fortifikationsverket tillsammans för att skapa ytor med sand på Kabusa. Arbetet är planerade att starta vecka 46 i den västligaste delen av Kabusa skjutfält. De områden där arbetet kommer att ske under vintern 2014/2015 kan ses på kartan intill.

Det som sker är att det översta lagret med grässvål grävs bort tillsammans med den humusrika mörkare sanden. Den ljusare sanden som är näringsfattig och utan gamla växtdelar grävs upp. I det hål som bildas läggs den mörkare sanden och de bortgrävda växtdelarna ner och den ljusare sanden läggs ovanpå. När den öppna, ljusa sanden värms upp av solen framåt vårkanten så kommer många insekter att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet och de nya sandgroparna lockar förhoppningsvis även tillbaka den sällsynta fältpiplärkan.

Under hösten 2014 påbörjades grävandet av sandblottor i den aldra västligaste delen av Kabusa skjutfält.

Sandblotta på Kabusa

Sandblotta på Kabusa

 

 

 

 

 

 

 

Om ni har frågor, kontakta Gabrielle Rosquist, projektledare för Sand Life, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 16 13.


Läs vidare

Lämna ett svar