Åtgärder

Åtgärder för en artrik sandmarksmiljö

De hot mot sandmarkernas artrikedom och friluftsliv som kan räknas upp leder alla till att det råder brist på bar sand, ljus, blommande örter och, på sina håll, kalk. Dessa brister ligger till grund för vilka åtgärder som behöver göras i sandmarkerna. Inom Sand Life kommer dessa miljöer att restaureras! Genom att ta bort träd och buskar, skapa sandblottor, bränna och beta bort oönskad växtlighet får vi ner värme och ljus i de sandiga markerna. Åtgärder inom Sand Life kommer att genomföras inom 23 olika Natura 2000-områden i Skåne, Halland och på Öland. Sammanlagt kommer växt- och djurlivet, svamparna och friluftslivet att gynnas på en sammanlagt 3 349 hektar stor yta i de tre länen.

Avverkning och röjning

De tallar, vresrosor och andra träd och buskar som spridigt sig ut över sandmarkerna kommer att avverkas och röjas bort inom Sand Life. Även en del planteringar som gjorts ute i dynmiljöerna och som inte har någon betydelse för att hindra sandflykten kommer att tas bort. Träden kommer framförallt att ryckas upp med rötterna. På så vis riskerar vi inte att rötterna bryts ner och gödslar marken, samtidigt som vi får en mindre sandblotta där trädet stod. Erfarenheten har visat att denna sandblotta snabbt växer igen, så ryckningen kan behöva kombineras med att bränna bort gammalt barr på marken. Inför bränningen grävs brandgator för att hålla branden inom ett kontrollerat område och dessa brandgator ger dessutom de sandblottor som så väl behövs.

Vresros och andra buskar och träd som sprider sig med hjälp av underjordiska utlöpare behöver grävas upp. Med hjälp att gallerskopor kan man både gräva upp rötterna och sålla bort sanden. Där det stått vresrosor har det även samlats gamla växtdelar. Dessa kan i sin tur grävas ner samtidigt som den näringsfattiga sanden, som då grävs upp, läggs på ytan.

Det är inte enbart träd och buskar som breder ut sig i våra sandmarker. På flera håll tar även ljungen överhand. Ljungen är vacker, men den har också en tendens att breda ut sig på bekostnad av andra växter och djur. Historiskt sett har vi människor begränsat ljungens framfart och det är det vi ska göra igen för att vinna tillbaka den rikedom av växt- och djurarter som en gång fanns här. Ljungen kommer framförallt att begränsas traditionsenligt med hjälp av bränning. Men på Öland kommer den även att grävas upp för att lämna plats för den unika sandstäppen.

Skapa sandblottor

En stor brist i sandmarkslandskapet är förekomsten av sandblottor! I takt med att tall och vresros brett ut sig och att gräs och örter har slutit sig över sanden så har förekomsten av bar sand minskat.

Inom Sand Life ska det skapas fler sandblottor! Sandblottor kan skapas på många olika sätt, bland annat genom att plöja och harva. Att plöja och harva den sandiga jorden är gamla välbeprövade metoder som brukats under tusentals år. Nya fläckar med bar sand ska brytas varje år medan de gamla sakta får sluta sig igen. På så vis skapas en variation inom området av olika successionsstadier och därmed ökar antalet miljöer för växterna, djuren och de svampar som lever här. Har marken ett tjockt växttäcke och ett näringsrikt översta jordlager (har då en mörkare färg) kan man behöva gräva eller schakta. Denna restaurering gör att området blir lättare att sköta i framtiden med plöjning, harvning, bränning och/eller bete.

Bränna bort gammal vegetation

De sandiga markerna både skuggas och gödslas av gammal kvarstående växtlighet. Ett gammalt välbeprövat sätt att få bort gammalt gräs och förvedat ris är att bränna bort det. Bränning gynnar blommande örter minst lika bra som slåtter och bete. Nyare studier har dessutom visat att både blomlevande insekter och ängssvampar ökar i antal efter bränning jämfört med bete och slåtter. När markerna är som torrast under mars – april är det som allra bäst att bränna. Inom Sand Life kommer vi att genomföra ett 60-tal så kallade naturvårdsbränningar och i de flesta områdena kommer bränning att göras flera gånger. Genom naturvårdsbränning minskar även näringstillskottet i marken genom att kvävet går upp i luften (se kvävenedfall ovan). Vid naturvårdsbränningar tas inga risker, så därför ska upp emot 40 kilometer brandgator grävas innan det börjar brinna.

Kalkrika sandjordar

För att kunna behålla de växter och svampar som gynnas av högt pH och hög kalkhalt i sandjordarna behöver mer kalk komma upp till markernas yta. Inom Sand Life kommer vi med olika åtgärder, att lyfta upp kalkrik sand till markytan. Den kalkrika sanden kan grävas upp eller enbart vändas upp genom att plöja och harva marken. Ligger kalken djupare än en normal plog kan nå så finns det speciella plogar som kan plöja ner till en meter. Vilken metod vi väljer beror helt enkelt på hur djupt ner i marken som kalken gömmer sig.

För att få reda på hur djupt kalken ligger i marken kommer vi därför inom Sand Life att analysera kemin på 250 jordprover. Det vi kommer att titta på är kalkhalt och pH, samt näringsämnena kväve och fosfor.

Få fler blommande örter

Blommande örter är en stor brist i landskapet! Deras nektar, pollen och frön utgör grunden för ett rikt djurliv i sandmarkerna. Dessutom är de boplats för en del insekter och deras larver.

För att öka mängden blommande örter i sandmarkerna kommer vi inom Sand Life att genomföra en rad olika åtgärder. Bränna av gammal växtlighet för att få ner mer ljus till markytan. Skapa sandblottor för att örternas frön ska kunna gro. Stängsla bort betesdjuren under vissa perioder för att örterna ska få en möjlighet att blomma och sätta frön.

I vissa fall kommer åtgärder att riktas mot enskilda arter som bidrar extra mycket till igenväxningen. En av dessa arter är den näringsgynnade knylhavren. Knylhavre är gynnad av kväve och täcker snabbt stora ytor. Inom Sand Life kommer knylhavre att grävas upp, men den kommer även att missgynnas indirekt genom att kalk grävs upp till ytan. När vi dessutom bränner så försvinner också den extra näring som samlats i den täta växtligheten.

Mer bete genom stängsling

Bete hindrar i stor utsträckning igenväxning av buskar och sly. Bete gynnar även många insekter och svampar på de sandiga markerna. Därför vill vi gärna ha kvar betesdjuren i markerna. Inom Sand Life kommer vi att öka möjligheterna för att hålla betesdjur i många områden genom att sätta upp nästan 16 kilometer stängsel, gräva brunnar för att ge djuren vatten och fållor för att kunna samla ihop djuren. Även andra åtgärder för att öka möjligheterna för djurhållning och samtidigt göra området tillgängligt för friluftslivet är grindar och stättor för passage för både friluftslivet och traktorer.

Lämna ett svar