Falsterbo skjutfält

Falsterbo skjutfält är ett populärt friluftsområde med unika naturvärden. De värdefulla sanddynsmiljöerna längs stranden och på den öppna heden håller dock på att växa igen.
I det markerade området kommer projekt Sand Life under 2015-2018 att arbeta med åtgärder för att stoppa igenväxningen. Buskar och träd dras upp med rötterna och öppna ytor med bar sand skapas genom att översta markskiktet med vegetation grävs bort.
Sandblottorna och den öppna sandheden med sin blomsterprakt är miljöer där många sandlevande insekter trivs. Insekterna i sin tur blir till föda för fåglar och ödlor. Kanske kan åtgärderna inom
Sand Life få fältpiplärkan att återvända som häckningsfågel till Falsterbo skjutfält.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Falsterbo skjutfält med karta

Läs vidare

Lämna ett svar