Gropahålet

Gropahålet ligger i det stora kustdynslandskapet som börjar vid Åhus i norr och sträcker sig över två mil söderut.  I Gropahålet finns ett komplicerat system av sanddyner, där de högsta topparna når över femton meter. Området är skyddat som Natura 2000-området, och den södra delen är idag naturreservat. Det finns planer på att göra även naturreservat av den norra delen av Natura 2000-området.

Historiskt sett har troligen skogen längs kusten bestått av främst ek. Men den intensiva markanvändningen från medeltiden och fram till 1800-talet gjorde att skogen försvann och det skapades ett öppet sandlandskap. Under ett par hundra år  fick vinden möjlighet att bygga upp ett system av höga sanddyner längs kusten. På 1800-talet började man plantera tall för att binda sanden och idag är nästan hela kustremsan bevuxen av skog.

Det är dock inte förrän de senaste femtio åren som skogen har har slutit sig i sanddynerna längs havet. Så sent som på 1940-talet var sanddynerna en mosaik av öppen sand och tallar, se flygfoto från 1947 och 2008.

Gropahålet 1947_2008

Den gula linjen på 2008 års foto är gränsen för Natura 2000-området och den röda linjen visar gränsen för naturreservatet. Nedan är en förstoring av 1947 års foto som visar hur stor del av sanddynerna som fortfarande var öppna

flygfoto 1940

 

Vad ska hända i Gropahålet?

I Gropahålet arbetar projekt Sand Life med att öppna upp solvarma gläntor i de trädklädda dynerna. I de öppna områden som skapas när träden tas ned trivs växter och småkryp som älskar varm sand och som inte har en chans att hävda sig där trädskiktet har tätnat och marken blivit kall och fuktig.

Arbetet med att skapa gläntor och slänter kommer ske i etapper. I det första steget kommer träden att avverkas och transporteras ut. Några träd får stanna kvar i området som död ved. Många av de gamla, knotiga tallarna får stå kvar.
Nästa steg är att dra upp stubbarna och gräva ned delar av markvegetationen, främst i sluttningar vända mot söder. De öppna sandmiljöerna värms upp av solen och många insekter kommer att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglar som trädlärka och fältpiplärka.

Kartan nedan visar de åtgärder som kommer påbörjas under höst/vinter 2014. I det blåstreckade området kommer gläntor att öppnas upp . Det är främst de sydvända sluttningarna som ska få ned sol och värme, och vi väljer att arbeta med de ytor där det fortfarande finns kvar slänter med bar sand. Dessa områden öppnas upp genom avverkning av träd som skuggar. Markskiktet kommer på vissa områden att grävas ned eller schaktas åt sidan för att få fram den bara sanden. I de gulstreckade områden finns idag bergtallsplanteringar. Dessa områden öppnas upp genom att bergtallen tas bort, på vissa områden med stubbar.

Redan 2012 skedde restaureringsåtgärder i Gropahålet. Då röjdes en stor yta i södra delarna där det funnits en bergtallsplantering. Genom att gräva ned förnatäcket har bar sand lyfts upp och nu börjar sandmarksväxter som borståtel och sandstarr komma in i den öppna dynen. Glädjande nog har redan fältpiplärkan hittat till den nyrestaurerade ytan. I år, 2014, hade vi den första häckningen i Gropahålet av fältpiplärka!

Vill du veta mer om åtgärderna är du välkommen att kontakta Marit Hedlund, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 15 21 eller marit.hedlund@lansstyrelsen.se.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Gropahålet med karta

gropahålet åtgärder 2014

 

Fotografier från åtgärderna hittar man under nyheten  ”Full fart på åtgärderna i Gropahålet”

Läs vidare

Lämna ett svar