Marknadsplatsen, Kivik

Natura 2000-området Marknadsplatsens torra, öppna marker med sin kalkrika sand hyser höga naturvärden. Här växer sandnejlika och andra sandstäppsarter. Dessa arter är beroende av att området hålls öppet och att här finns ytor med bar sand.

De tusentals besökarna till Kiviks marknad har hjälpt till att hålla området öppet genom de störningar som sker varje sommar. Men vissa delar av området håller sakta på att växa igen och mängden sandblottor minskar.

Projekt Sand Life kommer under 2015-2018 att göra restaureringsåtgärder i områdets norra och östra delar. I slänten ned mot havet kommer buskar och träd att röjas bort och genom att dra upp stubbar kommer den kalkrika sanden fram. I norr kommer vi
skapa sandblottor genom att gräva bort vegetation. Åtgärderna kommer gynna både växter och djur.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan för Marknadsplatsen med karta

Sandlife Marknadsplatsen

Läs vidare

Lämna ett svar