Friseboda

I Natura 2000-området Friseboda har tallskogen närmast havet slutit sig. Sandmarkernas växter och djur har svårt att klara sig när vegetationen blir tät och marken kall och fuktig.

Projekt Sand Life kommer under 2014-2018 att arbeta med att öppna upp de trädklädda dynerna. Målet är att gynna gamla, vidkroniga träd och skapa mer öppna områden med bar sand. Det görs genom att glesa ut tallskogen och ta bort uppväxande träd, gräva sandblottor och bränna bort den täta markvegetationen. Områden med främmande trädslag som bergtall och svarttall avverkas och istället skapas öppna sandhedsområden.

Arbetet sker främst vintertid och vi ber om överseende med att ris och stubbar måste ligga kvar i området för att torka. Enstaka träd kommer lämnas kvar för vedlevande insekter men det mesta materialet kommer transporteras bort.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Friseboda med karta

Friseboda skylt

 Länkar till nyheter om Friseboda

Läs vidare

Lämna ett svar