Revingefältet

En pärla bland sandmarker, präglad av äldre tiders åkerbruk och militär verksamhet

Revingefältet NO 2008

 

 

 

 

 

I Vombsänkan ligger det militära övningsområdet Revingefältet med den centralt belägna Krankesjön som är omgiven av sandryggar. Det öppna hedartade landskapet har omväxlande fuktiga och torra gräsmarker, spridda träddungar och våtmarker. De sandiga jordarna består till största delen av sand och grus från den forna Vombissjön.

Stora delar av Revingefältet odlades fram till 1900-talets början. Eftersom markerna var magra fick åkrarna troligen vila i upp emot 6 år (sk trädesperioder). Detta innebar en stor variation av tegar som odlades, betades eller bara låg i vila.

På 1960-talet och fick den militära verksamheten ungefär sin nuvarande omfattning. Fortifikationsverket äger idag hela övningsfältet som används för militärta övningar av Södra Skånska Regementet (P7).  Den militära verksamheten med terränggående fordon har skapat slitage på markerna och gjort så att det fortfarande finns ytor med bar sand för växt- och djurlivet. Stora delar av fältet hävdas idag som betesmark med nötdjur som går ute året runt.

Växt- och djurlivet

Revingefältet är en riktig ”hot spot” för biologisk mångfald och området har ett stort antal rödlistade arter som är knutna till de torra, sandiga markerna. Här finns många ensamlevande (solitära) bin som har sin enda förekomst i landet (såsom är rödtoppebiet (Melitta tricincta, VU)). Här finns en fantastisk fauna av dynglevande skalbaggar och andra insekter som är beroende av betesdjurens dynga. Många insekter som får mat från blommande flockfibbla, hedblomster, luktvädd och monke gynnas av områdets blomsterprakt. I området finns det fortfarande en flora av hotade åkerogräs med bland annat klubbfibbla (EN), åkermadd (EN) och åkerfibbla (VU), mycket tack vare historien med extensivt åkerbruk som inte påverkats av de stora rationaliseringarna under 1900-talet. Gemensamt för de flesta hotade arterna är att de gynnas av bar sand och missgynnas av igenväxning.

Många av de rödlistade arter som finns på Revingefältet kommer att gynnas av åtgärderna i Sand Life. Jordlöparna gul frölöpare (Harpalus flavescens, EN) och platt frölöpare (Harpalus hirtipes, EN) vill ha en gles vegetation med mycket frö och varm sand. Dyngbaggarna likgul dyngbagge (Aphodius luridus, VU) och rakhorndyvel (Onthophagus nuchicornis, NT) behöver både bar sand och betesdjurens dynga. De vilda bina stäppbandbi (Halictus leucaheneus, VU), väpplingsandbi (Andrena gelriae, EN), väddsandbi (Andrena hattorfiana, NT) behöver en kombination av mat (nektar och pollen) och bar sand (för bobygge). Den sällsynta fjärilen svartfläckig blåvinge (Maculinea arion, NT) behöver backtimjan för äggläggning och myror som fostrar deras larver.

Åtgärder i Sand Life

Inom Sand Life kommer stora delar av de torra sandiga markerna att få mer bar sand, större blomsterprakt och bli mer solexponerade. På de obetade områdena nordost och norr om Krankesjön ska igenväxningen med buskar och sly tas bort samtidigt som förnalager ska brännas bort och ytor med bar sand skapas. På de betade områdena i den sydöstra och västra delen av fältet kommer fokus att ligga på att återfå bar sand.

Utemuseum på Revingefältet

Sedan sommaren 2015 hittar man ett av projektets utemuseum längs vägen mellan Silvåkra by och Harlösa. Här kan  man läsa om projektet, om livet i sanden och om de unika sandmiljöerna på Revingefältet. Samtidigt kan man passa på att titta på de restaureringar som gjorts bredvid utemuseet. Du kan också titta på en av skyltarna här om du inte har möjlighet att åka ut.

 


RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Revingefältet med karta


Åtgärder under 2014/2015

Sand Life arbetar tillsammans med Försvarsmakten och Fortifikationsverket med åtgärder på Revingefältet. Arbetet startar vecka 43 (2014)  i området kring Klingvalla samt söder om Harlösa i norra delen av fältet. De områden där arbete kommer att ske under vintern 2014/2015 kan ses på kartan nedan.

För att skapa öppna sandblottor ska det översta lagret med grässvål schaktas av tillsammans med den humusrika mörka jorden. Fram kommer då den ljusa sanden som är näringsfattig och utan gamla växtdelar. När sandgroparna värms upp av solen framåt vårkanten kommer många insekter att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglarna i områden, som trädlärka och fältpiplärka. De avschaktade massorna läggs i vallar strax norr om sandytorna och ger dessa lä från kalla nordanvindar. Under tidig vår 2015, kommer även strängar att plöjas inom projektet för att bryta grässvålen och få fram den ljusa sanden.

Under vintern 2014/2015 schaktades drygt 150 sandblottor fördelade över stora delar av Revingefältet.

Sandblotta på Revingefältet

Sandblotta på Revingefältet

 

 

 

 

 

 

Åtgärder under 2015/2016

Under vårvintern 2016 fortsätter arbetet med att skapa ytor med bar sand på Revingefältet. Arbetet startar vecka 7 på den nordöstra delen av fältet, söder om Harlösa. De områden där arbete kommer att ske under vårvintern 2016 kan ses på kartan nedan.

Det som sker är att det översta lagret med grässvål och den humusrika mörka jorden grävs ner. Det som kommer fram är en ljusare sand som är näringsfattig och utan gamla växtdelar. När den öppna sanden värms upp av solen framåt vårkanten så kommer många insekter att söka sig hit för att värma sig och bygga bo. Det rika insektslivet gynnar fåglarna i områden, som trädlärka och fältpiplärka.

För att få fram den ljusa sanden kommer även ytor runtom på fältet att plöjas inom projektet. Genom plöjning bryts grässvålen och blottlagd sand kommer upp till utan. Detta efterliknar det äldre sättet att bruka marken i trakten genom att ytor plöjs för att sedan få vila några år och kanske även betas innan det är dags för ny plöjning igen.

De områden som inte betas har gammal växtlighet som står kvar sedan förra året och dessa ytor kommer att brännas av under mars/april när marken torkat upp så att naturvårdsbränning blir möjlig.

Om ni har frågor om åtgärderna vårvintern 2016, kontakta Gabrielle Rosquist (010-224 16 13) eller Jörgen Nilsson (010-224 15 19) på Länsstyrelsen Skåne.

Områden på Revingefältet där bar sand ska grävas fram eller plöjas upp under 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områden på Revingefältet där Sand Life kommer att gräva, plöja och bränna under 2016.

åtgärdskarta Revingehed

Natura 2000-området Revingefältet med naturtyper och åtgärdsområden i Sand Life.


 

Länkar till nyheter om Revingefältet

Läs vidareRevingefältet

Lämna ett svar