Sandhammaren och Hagestad

I Natura 2000-området Sandhammaren kommer Sand Life att arbeta i tre olika områden; naturreservaten Backåkra, Hagestad och Hagestad-Järarna.

SENASTE NYTT i Natura 2000-området Sandhammaren

Under hösten startar arbetet med att öppna upp tallskogen i Hagestad. Stora gläntor kommer skapas där det idag växer bergtall och tallskog. I första steget kommer träden att avverkas och föras ut ur området. Detta arbete påbörjas i oktober 2015. Därefter kommer man att dra upp stubbarna. Dessa måste ligga och torka under minst ett halvår och kommer läggas upp i högar i de områden där avverkningar sker. I det sista steget kommer man gräva ned det översta förnalagret i delar av gläntorna för att skapa ytor med bar sand.

Vi har valt ut områden att avverka genom att ta bort de områden som idag är täckta med bergtall eller rakväxta tallar, dvs. de områden som idag har sämst förutsättningar för biologisk mångfald. Dessutom har vi valt att arbeta i de områden där man idag har kvar lite av de öppna, sandiga gläntorna och där dynerna är lite högre, här friställer vi gamla spärrgreninga tallar och skapar mer öppenhet och bar sand. Nere vid havet öppnar vi upp ett område som ska få utvecklas till vegetationsklädda dyner med mindre sandgropar.

De gulmarkerade områdena på kartan visar var vi kommer avverka och öppna upp skogen.

För mer information kontakta Magnus Jönsson, naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen Skåne, 010-224 14 20 eller magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Hagestad skötselområden 2015 avverkning

Backåkra

Naturreservatet Backåkra ligger högt uppe på de mäktiga kullarna i sanddynlandskapet kring Sandhammaren. De torra betesmarkerna har höga naturvärden med ett rikt insektsliv och blommande växter. För att bevara och utveckla naturvärdena i den sandiga betesmarken kommer projekt Sand Life under 2015-2018 att skapa varma solgropar. Det sker genom att gräva upp mindre ytor av bar sand. Många sandlevande insekter har behov av sandblottor där de kan värma sig i vårsolen eller bygga bo.

En mindre talldunge i områdets sydöstra del kommer avverkas och genom att stubbarna dras upp skapas mer betesmark med sandblottor.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan för Backåkra i Sandhammaren med kartor

backakra

 

Hagestad

I Hagestad började redan innan projekt Sand Life arbetet med att öppna upp sanddynerna närmast havet. Istället för bergtall och buskar ska området vid havet präglas av öppna, vegetationsklädda dyner. Närmast havet ska strandråg och sandrör få dominera och i det flacka området innanför dynen är målbilden en mosaik av blomstrande sandhed och bar sand.

Under 2015-2018 fortsätter Projekt Sand Life röjningarna vid havet men arbetar också med att skapa öppna ytor i tallskogen. Genom att avverka tall och ta bort markvegetation bildas solvarma gläntor som kontrast till den mörkare och fuktigare marken i skogen. Det gynnar insektslivet som i sin tur ger bättre förutsättningar för fåglar som nattskärra och trädlärka.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan Sandhammaren – delområde Hagestad

Ny skötselplan

Inom projektet har nya föreskrifter och en ny skötselplan upprättats för naturreservatet Hagestad. Beslut och skötselplan hittar du här:

Information

Läs även om från idé till verklighet

Hagestad Järarna

Naturreservatet Hagestad Järarna är idag till stora delar täckt av tallskog. För att sandmarkernas djur och växter ska trivas måste vi få in ljus och värme i de skogsklädda dynerna. I naturreservatets tallskog kommer projekt Sand Life att öppna upp solvarma gläntor. I de öppna ytorna som skapas när träden tas bort trivs värmeälskande växter och insekter som inte kan hävda sig när trädskiktet är slutet och marken kall och fuktig.

Den öppna sandheden i naturreservatet var på väg att växa igen. Projekt Sand Life har öppnat upp heden genom att ta bort träd och buskar med rötterna och gräva sandblottor. För att skapa ännu bättre förutsättningar för sandmarkens arter kommer området även att brännas. Denna del av reservatet har stänglats in och i framtiden är det de betande djuren som kommer hjälpa till med att hålla området öppet.

RESTAURERINGSPLAN

Varje område inom Sand Life har sin egen restaureringsplan. Det är ett arbetsdokument som beskriver syfte och mål för skötselåtgärderna, beskriver vilka restaureringsåtgärder som ska ske och visar var i området olika åtgärder kommer ske. Det är ett levande arbetsdokument som förändras i takt med arbetet. Här ligger senaste versionen av planen.

Restaureringsplan för Hagestad Järarna inom Sandhammaren

Karta över Hagestad Järarna med markerat skötselområde

Lämna ett svar