Snabba svar på åtgärder i Sand Life

Blommande sandvita och fältmalört samt de rödlistade kärlväxterna luktvädd, hedblomster och dvärgseradella hittades i nyskapade sandblottor på Revingefältet redan första sommaren efter att åtgärderna gjorts.

Blommande luktvädd på Revingefältet

Blommande luktvädd på Revingefältet

Under vintern 2014/2015 skapades cirka 200 sandblottor på det militära övningsfältet vid Revingehed. Växtligheten grävdes bort på 100 m2 ytor fördelade över hela fältet och uppe i den nordöstra delen schaktades större ytor så att den rena sanden visade sig. Dessa ytor undersöktes sedan under sommaren 2015 för att se hur snabbt växterna etablerade sig i sanden och om det även fanns naturvårdsintressanta arter bland dessa.

Trettiotvå ytor inventerades vad gäller förekomsten av växter, och resultatet räknades ut som % av totala antalet ytor. Totalt hittades 54 växtarter i 32 inventerade ytorna och i genomsnitt fanns 8 arter per yta. Vanligaste arten var bergsyra, som nästan fanns i alla ytorna. Förutom de rödlistade arterna dvärgserradella, luktvädd och hedblomster, hittades viktiga nektarkällor och värdväxter för insekter (t ex åkervädd och fältmalört).

Under Sand Lifes gång följs biotoperna och dess arter upp av Lunds universitet och resultaten sammanställs i rapporter som kommer att finnas tillgängliga på projektets hemsida.