I veckan påbörjas restaureringarna i Haverdal där bland annat bergtall kommer att avverkas. Arbetet kommer att pågå under hela vintern. De områden som ingår i restaureringarna finns markerade på kartan nedan. Inom de markerade ytorna ska all bergtall, contortatall och gran tas bort samt visst inslag av björk, asp och al. Vanlig tall inklusive trolltallar ska sparas.

Under arbetets gång läggs virket i upplag på avverkningsytorna förutom i yta nummer fyra där upplaget placeras på stranden strax väster om ytan, markerat på kartan. Vid upplagen sker även flisning av materialet vilket kan medföra visst buller och damm i det absoluta närområdet. Det flisade materialet transporteras från området i containrar på specifika stigar, vilka är markerade på kartan. För att undvika olyckor är det är viktigt att inte gå för nära maskinerna eller skogshuggarna under den tid arbetet pågår. Maskinförarna har begränsad sikt när de arbetar.

Vid frågor, kontakta Magnus Nystrand på Länsstyrelsen i Halland 010 – 224 33 19.

Den täta bergtallen i Haverdal som kommer att plockas bort.

Den täta bergtallen i Haverdal som kommer att plockas bort.

 

Ytor där avverkning av bergtall, contortatall och gran kommer att ske vintern 2016-17.

Ytor där avverkning av bergtall, contortatall och gran kommer att ske vintern 2016-17.

 

Share →