Hur har växter och djur påverkats av sandmarksåtgärderna?

Målsättningen i Sand Life har varit att återställa, bibehålla och förbättra de sandiga livsmiljöerna. De metoder för restaurering som använts har varit väl beprövade. Hur växter och djur har påverkats av åtgärderna har följts upp. Nu är projektet slut och resultaten har sammanställts.

Den viktigaste strukturen, mängden blottlagd sand, har fördubblats i projektområdena. I sanddynerna har bergtall och vresros nästan helt avlägsnats, och igenväxningsvegetation har trängts starkt tillbaka till förmån för karaktäristiska sandmarksarter som strandvial och martorn.

Det mest positiva resultatet är att den sedan decennier pågående minskningen av fältpiplärkan har hejdats och antalet fåglar börjat öka. Även nattskärran som lever i halvöppna sandmarker har ökat med över 20 procent när täta tallskogar har öppnats upp.

De steklar och skalbaggar som gynnas av öppen sand har ökat där sanden blottlagts. Även nattflyn har ökat i de tallskogar som öppnats upp och där gläntor skapats.

All uppföljning har sammanställts under 2018 i två rapporter, dels en om vegetation och strukturer, dels en om flora och fauna. Hur det gått för fältpiplärkan finns i en rapport från 2017.